MEHMET BALiOGLU

Lisansüstü Eğitim Maksadıyla Başka Üniversitelerde Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinden Alınan Kefalet Senetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca Belirlenen Kriterlere Uygun Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Dokuz Eylül Üniversitesince ÖYP kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinden alınan Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı kriterlerine uygun değildir.
 • Söz konusu senetlerde, mecburi hizmet yükümlülüklerinin ihlali durumunda öngörülen %50’lik cezai şart yer almamaktadır.
 • Diğer üniversitelerin (Niğde Ömer Halis Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi) kefalet senetlerinde bu şart bulunmaktadır.
 • Dokuz Eylül Üniversitesinin bu uygulaması kamuyu zarara uğratma potansiyeline sahiptir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik Madde 28
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 221 (A) ve (B)
 • 2547 Sayılı Kanun Madde 35
 • Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik Madde 4 (4)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüklenme Senedi ve Kefalet Senetlerini mevzuata uygun hale getirmelidir.
 • Cezai şart (%50) senetlere eklenmelidir.
 • Uygulamadaki bu eksikliğin giderilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Rapor Metni

Kadrosu Dokuz Eylül Üniversitesinde bulunan ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında başka üniversitelerde lisans-üstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinden alınan Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Kurumların personel planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan görevlere mecburi hizmet karşılığı eleman yetiştirmek üzere yurt içindeki öğretim kurumlarında öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmadaki usul ve esasları düzenleyen Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik’in “Taahhütname ve Kefalet Senedi” başlıklı 28’inci maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221’inci maddesinin (A) ve (B) bendlerine göre ilgili kurumlarca Devlet hesabına okutulacak olanlardan EK’deki örneğe uygun, taahhütname ve kefalet senedi alınacağı belirtilmiştir.

Bulguya konu olayda kadrosu Dokuz Eylül Üniversitesinde olan 2 (iki) araştırma görevlisi lisansüstü eğitim amacıyla 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi kapsamında başka 2 (iki) üniversitede görevlendirilmiş ve kendilerinden “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in “Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi” başlıklı 4’üncü maddesinin (4) nolu bendi uyarınca; Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi alınmıştır.

Söz konusu senetler incelendiğinde; senetlerde yer alan ibarelerin ve yükümlülüklerin büyük ölçüde Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Taahhütname ve Kefalet Senedi ile aynı olduğu, ancak, öğrenim süresinin sonunda ilgililerin:

 1. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiş müddet içinde vazife talebinde bulunmaması,

 2. Verilen görevi ve ücreti kabul etmemesi veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina etmesi,

 3. Tayin edildiği görevlerde mecburi hizmet süresini doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz

  işi bırakması,

 4. Mecburi hizmet süresi sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğu müesseseden ihraç olunması,

 5. İşbu tahsil ve mecburi hizmet taahhüdüyle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymaması ve yüklenecek mükellefiyetlere rıza göstermemesi,

 6. Askere çağırılması halinde, askerlikte geçirilen sürenin mecburi hizmet müddetinden sayılmayacağını, terhisten sonra en geç iki ay içinde kurumuna yazı ile müracaat edip vazife istemediği,

durumlarda; cezai şart olarak öngörülen ve kişi tarafından kendisi için yapılmış bütün masrafları % 50 fazlasıyla ve her biri için tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte ilgili kurum veya hazine emrine hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def’aten tediye edeceği, mecburi hizmet süresi dolmadan görevden ayrılması halinde taahhütname gereğince adına tahakkuk ettirilen borcun yekunundan ifa edilen mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar düşüldükten sonra bakiyesini % 50 fazlası ve kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def’aten tediye edeceğine ilişkin taahhüt düzenlemelerinin Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından ilgililerden alınan Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senetlerinde yer almadığı görülmüştür.

Örnek olarak incelenen Niğde Ömer Halis Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesi tarafından düzenlenen kefalet senetleri birebir Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kefalet senedi örneğine uygun olarak ve %50 oranında cezai şartı içerecek şekilde düzenlenmiş iken; Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı konuda düzenlenen kefalet senetlerinden %50 oranındaki cezai şartın çıkarılmasının nedenleri anlaşılamamış olup bu uygulamanın kamuyu zarara uğratacak nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.