MEHMET BALiOGLU

Kurumun İç Kontrol Sisteminin Yetersiz Olması

Rapor Özet

Ana Konu

Kurumun iç kontrol sisteminin yetersizliği

Temel Bulgular

 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun üst yönetici onayıyla görevlendirilmemesi
 • Yöneticilerin görüşleri, kişi ve idarelerin talep ve şikâyetleri ile dış denetim raporları dikkate alınarak, iç kontrol sisteminin her yıl değerlendirilmemesi
 • Birimlerdeki hassas görevlerin belirlenmemesi
 • Bazı birimlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönergeyi hazırlamadığı ve mali işlem akış şemalarının hazırlanmaması
 • Kurumun belediye kanunu, stratejik plan ve performans programında gösterilen amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin ve tedbirlerin belirlenmemesi
 • Görevden ayrılan personelin, iş ve işlemlerinin durumunu gösterir bir rapor hazırlamadığı, bu raporun hazırlanması konusunda personele bir talimat verilmemesi
 • Verilen hizmetler hakkında hizmet memnuniyeti ve personel memnuniyeti anketlerinin yapılmaması
 • Personelin yeterliliği ve performansının, bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda bir kez değerlendirilmemesi
 • Performansı düşük personel için eğitim planlaması yapılmaması

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun üst yönetici onayıyla görevlendirilmesi
 • Yöneticilerin görüşleri, kişi ve idarelerin talep ve şikâyetleri ile dış denetim raporları dikkate alınarak, iç kontrol sisteminin her yıl değerlendirilmesi
 • Birimlerdeki hassas görevlerin belirlenmesi
 • Bazı birimlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönergeyi hazırlaması ve mali işlem akış şemalarının hazırlanması
 • Kurumun belediye kanunu, stratejik plan ve performans programında gösterilen amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin ve tedbirlerin belirlenmesi
 • Görevden ayrılan personelin, iş ve işlemlerinin durumunu gösterir bir rapor hazırlaması, bu raporun hazırlanması konusunda personele bir talimat verilmesi
 • Verilen hizmetler hakkında hizmet memnuniyeti ve personel memnuniyeti anketlerinin yapılması
 • Personelin yeterliliği ve performansının, bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda bir kez değerlendirilmesi
 • Performansı düşük personel için eğitim planlamasının yapılması

Rapor Metni

Kurumun iç kontrol sisteminin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

11’inci maddesine göre, üst yöneticiler iç kontrol sisteminin kurulması, yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması ve gözetilmesinden sorumludurlar.

60’ıncı maddesinde ise, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması görevlerinin, malî hizmetler birimi tarafından yürütüleceği ifade edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlemiş ve bunları 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlamıştır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinde ise, kamu idarelerinin tüm işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen iç kontrol standartlarına uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu ifade edilmiştir.

Kurumun iç kontrol sistemi incelendiğinde;

-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun üst yönetici onayıyla görevlendirilmediği,

-Yöneticilerin görüşleri, kişi ve idarelerin talep ve şikâyetleri ile dış denetim raporları dikkate alınarak, iç kontrol sisteminin her yıl değerlendirilmediği,

-Birimlerdeki hassas görevlerin belirlenmediği,

-Bazı birimlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönergeyi hazırlamadığı ve

-Mali işlem akış şemalarının hazırlanmadığı,

-Kurumun belediye kanunu, stratejik plan ve performans programında gösterilen amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin ve tedbirlerin belirlenmediği,

-Görevden ayrılan personelin, iş ve işlemlerinin durumunu gösterir bir rapor hazırlamadığı, bu raporun hazırlanması konusunda personele bir talimat verilmediği,

-Verilen hizmetler hakkında hizmet memnuniyeti ve personel memnuniyeti anketlerinin yapılmadığı,

-Personelin yeterliliği ve performansının, bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda bir kez değerlendirilmediği,

-Performansı düşük personel için eğitim planlaması yapılmadığı, tespit edilmiştir.

İç kontrol sisteminin kurulmasıyla, 5018 sayılı Kanunda ifade edilen “Kamu kaynağının verimli kullanılması ve kötüye kullanımının engellenmesi” ilkesi gerçekleşecektir. Kamu idaresi cevabında; “Kurumun İç Kontrol Sistemin yetersiz olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiş ve bunları 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. iç kontrole ilişkin Usul ve Esasların 5.Maddesinde ise, Kamu İdarelerinin tüm işlerinde hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen iç kontrol standartlarına uymakla ve gereğini yerine

getirmekle yükümlü bulunduğu” ifade edilmiş ve iç kontrole ilişkin tespit edilen eksiklikler belirlenmiş olup, belirtilen eksiklikler dikkate alınarak iç kontrol sisteminin eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.