MEHMET BALiOGLU

Kurumun Bazı Taşınmazlarının Mali Tablolarında Yer Almaması

Rapor Özet

  • Kurumlar tarafından elde edilen tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tespit edilen değerleriyle, tahakkuk birimince muhasebe birimine bildirilmeli ve muhasebe birimi de ilgili hesaplara gerekli kayıtları yapmalıdır.
  • Belediyenin taşınmazları incelendiğinde, tahakkuk biriminde tutulan taşınmaz listesinde yer alan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen kırk adet taşınmazın muhasebe biriminde tutulan kayıtlarda yer almadığı ve bu sebeple kurumun mali tablolarında yer alan 25- Maddi Duran Varlıklar ana hesap grubunun bu taşınmazların toplam değeri kadar doğruyu yansıtmadığı görülmüştür.
  • İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Buna rağmen bahse konu işlemler yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap grubu bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Maddi Duran Varlıklar” başlıklı 186’ncı maddesinde bu hesap grubunun, kurumca, faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş

amortismanların izlenmesi için kullanılacağı,

Mezkur Yönetmelik’in “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesinde ise maddi duran varlıklar hakkında, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre işlem yapılacağı, bu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanların tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınacağı, henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanların, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınacağı,

hükme bağlanmıştır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre, kurumlar tarafından elde edilen tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tespit edilen değerleriyle, tahakkuk birimince muhasebe birimine bildirilmeli ve muhasebe birimi de ilgili hesaplara gerekli kayıtları yapmalıdır.

Belediyenin taşınmazları incelendiğinde, tahakkuk biriminde tutulan taşınmaz listesinde yer alan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen kırk adet taşınmazın muhasebe biriminde tutulan kayıtlarda yer almadığı ve bu sebeple kurumun mali tablolarında yer alan 25- Maddi Duran Varlıklar ana hesap grubunun bu taşınmazların toplam değeri kadar doğruyu yansıtmadığı görülmüştür.

Tablo 7: Mali Tablolarda Yer Almayan Taşınmazların Listesi

Sıra No

Takbis Zemin No

Mahallesi/ Köyü

Ada No

Parsel No

Cinsi

Edinme

Şekli

Tarihi

1

78212826

Atıfbey

2266

1

Pompa İstasyon

Alanı

İhdas(TSM)

06.07.2012

2

79330830

Atıfbey

141

21

Avlulu Ahşap

Ev ve Arsa

Tevhid(TSM)

20.11.2012

3

82241021

Atıfbey

11105

20

Bahçeli Kargir ve

Arsası

Tevhid(TSM)

23.09.2013

4

83034059

Atıfbey

109

18

Zeytinli Tarla

İhtilaflı Yerlerin Hükmen

Kamulaştırılması

10.12.2013

5

83034061

Atıfbey

109

20

Tulumbalı Kuyusu Olan Kargir Ev

İhtilaflı Yerlerin Hükmen

Kamulaştırılması

10.12.2013

6

20573444

Atıfbey

2133

1

Arsa

Bağış

24.01.2014

7

20590619

Atıfbey

11538

5

Arsa

4706 Sayılı

Kapsamında Hazine Mallarının Devri

2.07.2014

8

20589784

Atıfbey

139

5

Kuyulu Avlulu

Kerpiç Ev

Trampa

13.01.2016

9

21168059

Sakarya

1504

2

Arsa

Tevhid(KM)

24.11.2015

10

21168060

Sakarya

2028

3

Arsa

Hükmen Tescil

24.11.2015

11

44571332

Sakarya

1134

1

Arsa

İfraz(TSM)

27.01.2011

12

44571333

Sakarya

1134

23

Arsa

İfraz(TSM)

27.01.2011

13

78711025

Sakarya

73

10

Arsa

Tevhit(TSM)

5.09.2012

14

83581200

Sakarya

70

20

(204)Büro

Kat irtifakı tesisi

23.01.2014

15

83581201

Sakarya

70

20

(205)Büro

Kat irtifakı tesisi

23.01.2014

16

20576917

Sakarya

84

16

Okul Arsası

Hazine ve Belediye Mallarının Diğer

Kamu

6.11.2015

17

82127432

Yeşil

167

64

Mesken

zemin 2

Kat irtifakı tesisi

10.09.2013

18

20595804

Atıfbey

139

3

Arsa

Uzlaşma, Anlaşma Tutanağı

Kamulaştırma

15.02.2018

19

20576026

Çay

41658

1

Kargir Ev

Satış

19.07.2012

20

87762974

Çay

30

18

Kuyu

İmarın İptali

14.01.2015

21

44463064

Çay

2242

1

Trafo

İhdas(TSM)

17.01.2011

22

4913992

Çay

2243

1

Trafo

İhdas(TSM)

11.05.2011

23

49753391

Çay

2209

2

Arsa

İmar (TSM)

26.05.2011

24

78375512

Çay

2221

3

Arsa

İmar (TSM)

23.07.2012

25

78375543

Çay

2223

5

Arsa

İmar (TSM)

23.07.2012

26

83246690

Çay

2208

2

Arsa

İmar(TSM)

26.12.2013

27

93239589

Yeşil

2307

2

Arsa

İmar(TSM)

01.06.2006

28

93239592

Yeşil

2307

3

Arsa

İmar(TSM)

01.06.2006

29

20577659

Sakarya

1714

1

Arsa

Bağış

21.04.2017

30

101864750

Çay

2224

4

Arsa

Kat İrtifakı Tesisi

26.09.2018

31

101864751

Çay

2224

4

Arsa

Kat İrtifakı Tesisi

26.09.2018

32

101864756

Çay

2224

4

Arsa

Kat İrtifakı Tesisi

26.09.2018

33

101864762

Çay

2224

4

Arsa

Kat İrtifakı Tesisi

26.09.2018

34

20598744

Sakarya

1713

1

Arsa

Bağış

21.04.2017

35

98081535

Sakarya

2327

4

Kargir Ev ve

Arsa

İmar(TSM)

21.12.2017

36

98081536

Sakarya

2327

5

Kargir Ev ve

Arsa

İmar(TSM)

21.12.2017

37

98081538

Sakarya

2327

6

Kargir Ev

Arsa

İmar(TSM)

21.12.2017

38

98081540

Sakarya

2327

7

Kargir Ev

Arsa

İmar(TSM)

21.12.2017

39

98081541

Sakarya

2327

8

Kargir Ev

Arsa

İmar(TSM)

21.12.2017

40

98081542

Sakarya

2327

9

Kargir Ev

Arsa

İmar(TSM)

21.12.2017

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce muhasebe birimimizde kayıt altında tutulan taşınmaz listeleri incelenerek kayıtlarımızda yer almayan taşınmazlar tespit edilmiş ve gerekli işlem yapılmaya başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Buna rağmen bahse konu işlemler yılı içinde

yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap grubu bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.