MEHMET BALiOGLU

Kuruma Ait Taşınmazın Pazarlık Usulü İle Kiraya Verilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Barbaros Mahallesi’ndeki 3923,15 m2’lik arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle kiraya verilmiştir.
 • Ancak bu arsanın kiraya verilmesi işleminin, 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesinde belirtilen şartları karşılamadığı tespit edilmiştir.
 • Devlete ait taşınmazların kiralanmasında, 2886 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre kapalı veya açık ihale yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 1
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 36
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 44
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 45
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 51
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 51/g
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 52

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Söz konusu arsanın kiralama işleminin, 2886 sayılı Kanun’un 51/g bendine göre değil, tahmin edilen bedel dikkate alınarak kapalı veya açık ihale yöntemiyle sonuçlandırılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Barbaros Mahallesi Kavaklıdere Mevkii 220 ada 17 parseldeki 3923,15 M2’lik Kuruma ait taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiraya verildiği görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği, 36’ncı maddesinde ise, bu Kanunun 1’inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün esas olduğu, ancak 44’üncü maddede gösterilen işlerin belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45’inci maddede gösterilen işlerin açık teklif usulüyle, 51’inci maddede sayılan işlerin pazarlık, 52’nci maddede gösterilen işlerin de yarışma usulüyle yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 51/g maddesinde, kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin pazarlık suretiyle yapılabileceği belirtilmektedir. Bu durumda, taşınmazların pazarlık usulü ile kiraya verilebilmesi için, taşınmazın Devletin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olması, işin özelliği, idareye yararlı olması veya ivediliği gereği kapalı yada açık teklif yöntemlerinin kullanılamıyor olması gerekmektedir. Devlete ait taşınmazlar kavramının karşılığı olan, genel bütçeli kuruluşlara ait taşınmazlar yani tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar dışında uygulanması mümkün değildir.

Bu düzenlemelere karşın, Kurum, 12.04.2017 tarihli sözleşme ile söz konusu taşınmazı yıllık katma değer vergisi hariç 55.000 TL kira bedeli ile üç yıllığına kiraya vermiştir.

Açıklanan nedenlerle, mülkiyetinde bulunan taşınmazın kiralama işlemlerinin, 2886 sayılı Kanun’un 51/g bendine göre ihale edilmesi mümkün olmayıp, tahmin edilen bedelin dikkate alınması kaydıyla kapalı veya açık ihale yöntemine göre sonuçlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.