MEHMET BALiOGLU

Kurum Taşınmaz İcmal Cetvel ve Kayıtlarının Fiili Durumu Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversiteye ait taşınmazların, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’e göre düzenlenmesi gereken formların ve taşınmaz icmal cetvelinin, Yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmediği tespit edilmiştir.
  • Envanter çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanamamıştır.
  • Taşınmazların fiili durumları esas alınmak suretiyle muhasebe kayıtlarına alınma işlemi tamamlanmamıştır.
  • Kurumun taşınmaz envanter çalışmalarını ve icmallerini tamamlamaması nedeniyle muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarda bulunan taşınmaz kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı görülmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınır ve taşınmaz işlemleri” başlıklı 44’üncü maddesi
  • 02.10.2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Kayıt şekli” başlıklı 7’nci maddesinin 2’nci bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun taşınmaz envanter çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir.
  • Taşınmaz icmal cetvelleri Yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • Taşınmazların fiili durumları esas alınarak muhasebe kayıtlarına alınması işlemi tamamlanmalıdır.
  • Taşınmaz kayıtlarının fiili durumu yansıtacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversiteye ait taşınmazların, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’e göre düzenlenmesi gereken formların ve taşınmaz icmal cetvelinin, Yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınır ve taşınmaz işlemleri” başlıklı 44’üncü maddesinde kamu idarelerinin taşınmazlarının kaydına ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir.

02.10.2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Kayıt şekli” başlıklı 7’nci maddesinin 2’nci bendinde;

“(2) Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.” Denilmiştir.

Buna göre kamu idarelerinde görevlilerce Yönetmelik kapsamında hazırlanan ve Yönetmelik eki;

-Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formunda,

-Ek 3’teki Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formunda,

-Ek 4’teki ‘Orta Malları Formunda,

-Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formunda,

-Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formunda,

Yer alan taşınmazlar muhasebe kayıt sürecine aktarılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca konsolide edilerek Yönetmelik eki 7 no.lu icmal cetvelleri hazırlanmalı ve ardından envanteri yapılmış taşınmaz varlık hesapları fiili kullanımlarına ve değerlerine uygun kayıt işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Kurumun 2019 yılı taşınmaz envanter ve muhasebe kayıtlarına ilişkin yapılan incelemede;

30.09.2014 tarihine kadar tamamlanması gereken envanter çalışmalarına bu süre bittikten sonra ilk kez 14.12.2015 tarihinde 8679 sayılı yazı ile başlanıldığı,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kısmen tamamlanan çalışmaların 17.02.2017 tarih ve 3024 sayılı yazı ile Rektörlük Makamına sunulduğu,

Sunulan bu çalışmalarda da bazı taşınmazların maliyet bedel bilgilerinin elde edilemediği, bundan dolayı yeniden çalışılmaya başlandığı, bu sebeple mali hizmetler birimince konsolide işlemleri yapılamadığı,

Envanter çalışmalarının tamamlanmaması sonucu taşınmaz icmal cetvellerinin hazırlanmadığı,

Yukarıda yer alan tüm eksiklikler neticesinde taşınmazların fiili durumları esas alınmak suretiyle muhasebe kayıtlarına alınma işleminin tamamlanmadığı,

Tespit edilmiştir.

Kurumun, taşınmaz envanter çalışmalarını ve icmallerini tamamlamaması nedeniyle muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarda bulunan taşınmaz kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı görülmektedir. Taşınmaz kayıtlarının fiili durumu yansıtacak şekilde tutulması gerekmektedir.