MEHMET BALiOGLU

Kurum Tarafından Ödenen Katma Değer Vergilerinin Tamamının İndirim Konusu Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu

Serdivan Belediyesi’nin ticari faaliyet kapsamına girmeyen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödenen katma değer vergisi (KDV) indirim konusu yapılmayacağı halde, indirim konusu yapılmış olması.

Temel Bulgular

  • Belediye tarafından hatalı olarak 191 İndirilecek KDV Hesabına 5.304.362,12 TL tutarında kayıt yapılmıştır.
  • Belediye tarafından bu tutarın ilgisine göre 630 Giderler Hesabına, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına veya 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda bulunan hesaplara kaydedilmesi gerekirken 191 İndirilecek KDV Hesabına kaydedilmiştir.
  • Ayrıca, önceki yıllarda da hatalı kayıtların yapılması neticesinde 190 Devreden KDV Hesabının yılsonu bakiyesi 43.098.800,22 TL’ye ulaşmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • KDV Genel Uygulama Tebliği
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin ticari faaliyet kapsamına girmeyen, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetlerine ilişkin KDV’yi indirim konusu yaparak 191 İndirilecek KDV Hesabına kaydetmemesi gerektiği.
  • Belediye tarafından hatalı olarak kaydedilen tutarın ilgili hesaba kaydedilmesi gerektiği.
  • Belediye tarafından mali tabloların mevzuata uygun olarak hazırlanması gerektiği.

Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 190 Devreden KDV Hesabı 5.304.362,12 TL fazla ve 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 26.378,75 TL, 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubundaki hesaplar 1.685.355,97 TL, 630 Giderler Hesabı 3.592.627,40 TL eksik görünmektedir.

Rapor Metni

Kurumun ticari faaliyet kapsamına girmeyen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödenen katma değer vergisi (KDV) indirim konusu yapılamayacak olmasına rağmen 191 İndirilecek KDV Hesabına kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi” başlıklı bölümünde “3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesinde sayılan; genel bütçeye dâhil idareler, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşların ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet kapsamına

girmeyen, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri vergiye tabi değildir.” düzenlemesi yer almıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 153 üncü maddesinde; (2) Mahalli idareler, bir bedel karşılığı satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın aldıkları mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödemiş oldukları Katma Değer Vergisini indirim konusu yaparlar. Bunun dışında kurumun satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınmış mal veya hizmet için ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılmaz ve bu tutarlar ilgili gider hesabı veya varlık hesabına yapılacak muhasebe kaydında maliyet bedeline ilave edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinde, belediyelerin kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlerinin verginin konusuna dahil edilmemesi gerektiği; fakat ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet niteliğindeki iş ve işlemlerinin verginin konusuna dahil edileceği belirtilmiştir. Buna göre belediyeler satışa konu olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ödediği KDV’yi indirim konusu yapamayacaklardır. İndirim konusu yapılmayacak bu tutarların 630 Giderler Hesabına veya ilgili varlık hesabının maliyetine eklenerek kaydedilmesi gerekmektedir.

Yılı içerisinde Belediyenin vergiye tabi teslim ve hizmeti bulunmadığından mali tablolarında 391 Hesaplanan KDV Hesabında kayıt bulunmamaktadır. Belediye tarafından ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyeti niteliğinde olmayan kuruluş amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan alımlarda ise hatalı olarak 191 İndirilecek KDV Hesabına 5.304.362,12 TL tutarında kayıt yapılmıştır. Belediye tarafından, bu tutarın ilgisine göre 630 Giderler Hesabına, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına veya 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda bulunan hesaplara kaydedilmesi gerekirken 191 İndirilecek KDV Hesabına kaydedilmiştir. Ayrıca, önceki yıllarda da hatalı kayıtların yapılması neticesinde 190 Devreden KDV Hesabının yılsonu bakiyesi 43.098.800,22 TL’ye ulaşmıştır.

Serdivan Belediyesince ticari faaliyet kapsamına girmeyen, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetlerine ilişkin KDV’yi indirim konusu yaparak 191 İndirilecek KDV Hesabına kaydedilmesi neticesinde; mali tablolarda 190 Devreden KDV Hesabı 5.304.362,12 TL fazla görünmekte, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 26.378,75 TL, 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubundaki hesaplar 1.685.355,97 TL, 630 Giderler Hesabı 3.592.627,40 TL eksik

görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği yerine getirilmiştir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 190 Devreden KDV Hesabı 5.304.362,12 TL fazla ve 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 26.378,75 TL, 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubundaki hesaplar 1.685.355,97 TL, 630 Giderler Hesabı 3.592.627,40 TL eksik görünmektedir.