MEHMET BALiOGLU

Kurum Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazların Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ve Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen taşınmazların, kayıtlı değerleri üzerinden, 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığı.

Temel Bulgular

  • Söz konusu taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden yıl içerisinde 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında herhangi bir muhasebeleştirme yapılmamıştır.
  • Bu durum nedeniyle, İdarenin 2018 yılı bilançosunun dipnotlarında 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı doğru ve güvenilir veri içermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475’inci maddesine göre; kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için bu hesap kullanılır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, kiraya vermiş olduğu taşınmazların kayıtlı değerlerinin 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmesi ve bilançosunun dipnotlarında bu hesaplara ilişkin doğru ve güvenilir verilerin yer alması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde;

“Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü,

Söz konusu hesaba ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın işleyişi” başlıklı 476’ncı maddesinde ise;

“(1) Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

  1. Borç

    1. Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

  2. Alacak

    1. Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; Belediye tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen gayrimenkullerin, kayıtlı değerleri üzerinden, 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ve 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; Bayraklı Belediyesi ile üçüncü kişiler arasında 2018 yılında yapılmış 10 adet taşınmaz kira sözleşmesinin olduğu, ancak söz konusu sözleşmelere konu edilen taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden yıl içerisinde 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında herhangi bir muhasebeleştirme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda

işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimine bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu tespitlere iştirak edilmiş olup, kiraya verilen taşınmazların, Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesi için ilgili birime bilgi verildiği ifade edilmiştir. Ancak, söz konusu taşınmazların kayıtlı değerlerinin ilgili nazım hesaplarda yer almaması sebebiyle, İdarenin 2018 yılı bilançosunun dipnotlarında 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı doğru ve güvenilir veri içermemektedir.