MEHMET BALiOGLU

Kurum Personelinin İzin, Rapor ve Görevlendirmelerinin Elektronik Ortamda Birbiri ile Entegre Olmayan Yapılarda Takip ve Kontrol Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurum personelinin izin, rapor ve görevlendirmelerinin takibi için kullanılan sistemlerin birbirleriyle entegre olmadığı tespit edilmiştir.
  • Öğretim elemanlarının geçici görev, sevk, rapor ve izin gibi nedenlerle ders veremedikleri durumlarda, bu mazeretlerin bitiminden sonra telafi dersleri için ek ders ücreti ödenmektedir.
  • Geçici görev, raporlu veya izinli günler için ek ders ücretinin hesaplanıp hesaplanmadığının takibinde aksaklıklar yaşanabileceği endişesi bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi
  • Yükseköğretim kurulu başkanlığı tarafından belirlenen “ders yükü tespitinde ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar”

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İzin, rapor ve görevlendirmelerin takibini tek bir platformda toplayacak entegre bir otomasyon sistemine geçilmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Kurum personelinin İzin, rapor ve görevlendirmelerinin elektronik ortamda birbiri ile entegre olmayan yapılarda takip ve kontrol edildiği görülmüştür.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre yükseköğretim kurulu başkanlığı tarafından belirlenen “ders yükü tespitinde ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar” doğrultusunda öğretim elemanlarına geçici görev, sevk rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirmemeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürüttükleri faaliyetler için, yönetim kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders programında yapacağı değişiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak ek ders ücreti ödenir, denilmektedir.

Burada geçici görev, raporlu-izinli günler, için ek ders hesaplanıp hesaplanmadığının, takibi amacıyla otomasyon sistemine geçilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.