MEHMET BALiOGLU

Kurum Personeline Kanunda Yer Alan Yasal Sınırın Üzerinde Fazla Çalışma Yaptırılması

Rapor Özet

Ana Konu

* Fazla çalışma süresinin bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı mevzuatlarla belirlenmiştir.

Temel Bulgular

* Kurumda 19 personel için 270 saati aşacak şekilde toplam 2263 saat fazla çalışma yaptırılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* 4857 sayılı İş Kanununun 41’inci maddesi
* İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Personellere yıllık toplam fazla çalışma süresi 270 saatten fazla çalışma yaptırılmaması için tedbirler alınması gerekmektedir.
* Fazla çalışma sürelerinin personel takip sistemi, iş emirleri ve görevlendirmeler üzerinden takip edilmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

4857 sayılı İş Kanununun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasında fazla çalışma; Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmış, sekizinci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Anılan maddenin son fıkrasına istinaden hazırlanan ve 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin “Fazla çalışmada sınır” başlıklı 5’inci maddesinde de; fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacağı ve bu süre sınırının, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu ifade edilmektedir.

Yapılan incelemede kurumda 19 personel için 270 saati aşacak şekilde toplam 2263 saat fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiş olup mevzuata uygun olarak her işçi için bir yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Müdürlüğümüz personelleri ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41.maddesine göre Fazla Çalışma süresinin bir yılda 270 saatten olamayacağı hükmü gereğince; personellerimize yıllık toplam fazla çalışma süresi 270 saatten fazla çalışma yaptırılmamasına dair tedbirler alınmıştır. Fazla çalışma süreleri personel takip sistemi, iş emirleri ve görevlendirmeler üzerinden takip edilmektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususun devam edip etmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.