MEHMET BALiOGLU

Kurum Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların Fiili Envanterinin Tamamlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Kurum mülkiyetindeki taşınmaz malların fiili envanteri tamamlanmamıştır.

Temel Bulgular:

  • Kurum, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak taşınmaz mallarının fiili envanterini tamamlamamıştır.
  • İdarenin taşınmaz malları hakkında tam, doğru ve güvenli bilgi alınabilmesi için, 2708 adet taşınmazın mevcut kullanım şekilleri esas alınarak, fiili envanteri tamamlanmalı ve Taşınmaz Cetveline kaydedilmelidir.
  • Muhasebe birimi, mevcut kayıtları çıkartarak, envanter bilgilerini taşınmaz hesaplarına kaydetmelidir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Kurum, taşınmaz mallarının fiili envanterini tamamlamalıdır.
  • Taşınmaz Cetveline kaydedildikten sonra, muhasebe birimi mevcut kayıtları çıkartarak, envanter bilgilerini taşınmaz hesaplarına kaydetmelidir.
  • Kurum, hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir. Envanter çalışması yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda bulunan Arazi ve Arsalar Hesabı, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve Binalar Hesabı, bu haliyle tam ve doğru bilgi vermemektedir.

Rapor Metni

Kurum mülkiyetindeki taşınmaz malların fiili envanterinin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 5 ve 7’nci maddelerinde, tapuda kayıtlı olan taşınmazların Yönetmeliğe ekli Ek-2 numaralı cetvele, maliyet bedeli üzerinden, maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değeri üzerinden, rayiç değeri belirlenemeyen taşınmazların ise iz bedeli üzerinden kayıtlara alınacağı, hükmü vardır.

Geçici madde 1’de ise, taşınmaz mallar maliyet bedeli veya rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar, ilgili birim tarafından taşınmazların mevcut kullanım şekilleri esas alınarak, emlak vergi değeri üzerinden fiili envanterinin tamamlanacağı, Yönetmelik eki cetvelin doldurulacağı, ayrıca bu bilgilerin muhasebe birimine verileceği, muhasebe biriminin ise, kayıtlı taşınmazların değerini ilgili hesaplardan çıkartıp, fiili envanter bilgileri üzerinden tekrar ilgili taşınmaz hesaplarına kaydedeceği, ifade edilmektedir. Yönetmeliğe göre, bu işlemler 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Kurum yukarıda belirtilen envanter çalışmasını yapmamıştır. İdarenin taşınmaz malları hakkında tam, doğru ve güvenli bilgi alınabilmesi için, 2708 adet taşınmazın mevcut kullanım şekilleri esas alınarak, fiili envanteri tamamlanmalı, Taşınmaz Cetveline kaydedildikten sonra, muhasebe birimince, mevcut kayıtlar çıkartılarak, envanter bilgileri taşınmaz hesaplarına kaydedilmelidir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-2 de “Kurum mülkiyetindeki taşınmaz malların fiili envanterlerinin tamamlanmaması” belirtilmiştir. Fiili envanterlerin tamamlanabilmesi için maliki olduğumuz her bir taşınmazın her yıl zemin kontrollerinin yapılarak raporlanması tutanak altına alınması korunması gereken yapıların tespitinin ve kayıt altına alınması yer altı ve yer üstü kaynaklarının değerlendirilmesi ve sisteme işlenmesi, gayrimenkul değerlemesi yapılarak gerçek bedel tespitlerinin yapılması ve yönetmeliğe uygun olarak sayısal ortamda ve evrak bazında arşivlenmesi sayısal ortamda arşivleme işlemi yapılırken her taşınmazın grafik verisi ve bu veriye ait öznitelik verilerinin işleneceği GIS programının olması ve CBS alt yapısının oluşturulmaya başlanması gerekmektedir. Belirtilen programların temin edilip gerekli alt yapının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalara başlanılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir. Envanter çalışması yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda bulunan 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabı, bu haliyle tam ve doğru bilgi vermemektedir.