MEHMET BALiOGLU

Kurum Mevduatlarının Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Uyarınca Değerlendirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye, mevzuat uyarınca mali kaynaklarını kamu bankalarında değerlendirmekle yükümlüdür.
  • Belediye, mali kaynaklarını vadeli hesaplarda değerlendirmemektedir.
  • Kaynakların vadeli hesaplarda değerlendirilmemesi, gelir kaybına yol açmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, mali kaynaklarını kamu bankalarında vadeli hesaplarda değerlendirmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Kurum mevduatları Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uyarınca vadeli hesaplarda değerlendirilmemektedir.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” denilmektedir.

Aynı Tebliğin “Uygulama ve Kullanılacak Araçlar” başlıklı 5 inci maddesinde; “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları hesaplarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür; a) TL

cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı, …”

denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; genel bütçe dışındaki kamu idareleri, her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracağı hesaplarda değerlendirmekle yükümlüdür.

Serdivan Belediyesinin mali kaynakları Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği doğrultusunda kamu bankalarında açılan hesaplarda yer almaktadır. Ancak söz konusu kaynaklar vadeli hesaplarda değerlendirilmemektedir.

Kaynakların vadeli hesaplarda değerlendirilmemesi, tebliğin amacı olan mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmaması sonucunu doğurmakla birlikte Belediye açısından da gelir kaybı söz konusu olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği ihtiyaç fazlası nakit olduğunda yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.