MEHMET BALiOGLU

Kurum Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nde kadrolu işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamıştır.
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kıdem tazminatı karşılıkları, 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarında izlenmelidir.
  • Kurumun 2019 yılı kayıtlarında işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrıldığına ve ilgili hesaplara kaydedildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 311: 372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabının kullanım amacını tanımlar.
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 354: 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabının kullanım amacını tanımlar.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurum, işçiler için kıdem tazminatı karşılığını muhasebenin ihtiyatlılık kavramı ve dönemsellik ilkesi gereği ayırmalıdır.
  • Kıdem tazminatı karşılıkları, 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarına kaydedilmelidir.

Rapor Metni

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilen personel için kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabına ilişkin düzenlemeler getiren “Hesabın niteliği” başlıklı 311’inci maddesine göre kıdem tazminatı karşılığı hesabı, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. Aynı yönetmeliğin 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabına ilişkin düzenlemeler getiren “Hesabın niteliği” başlıklı 354’üncü maddesine göre kıdem tazminatı karşılığı hesabı, belirlenecek esaslar dâhilinde ayrılan bir yıldan uzun vadeli kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. Bu bağlamda kurum bünyesinde istihdam edilen işçiler için muhasebenin ihtiyatlılık kavramı ve dönemsellik ilkesi gereği kıdem tazminatı karşılığı ayrılmalı ve ilgili hesaplara kaydedilmiş olmalıdır.

Döner Sermaye İşletmesi’nin 2019 yılı işlem ve faaliyetleri ile bunlara ilişkin muhasebe kayıtları incelendiğinde, kurumda işçi statüsünde çalışanlar için mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılması ve 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına kaydedilmesi gereken karşılıkların hiç ayrılmadığı ve dolayısıyla bu hesapların mali tablolarda yer almadığı görülmüştür.