MEHMET BALiOGLU

Kültür Katkı Payının İlgili İdareye Gönderilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu:

Vatandaştan tahsil edilen kültür katkı payının zamanında ilgili idareye gönderilmemesi.

Temel Bulgular:

– Emlak vergisinin %10’u tutarında tahsil edilen kültür katkı payı ilgili idareye ödenmemiştir.

– Belediye hesaplarında duran toplam 2.254.742,95 TL tutarındaki katkı payının defterdarlığa öngörülen yasal süreler içerisinde gönderilmemiştir.

– Vatandaştan tahsil edilen kültür katkı payının zamanında ilgili idareye gönderilmemesinin belediyeye fazladan faiz yükü getirmesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

– 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 12
– Taşınmaz Kültür Varlılarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Madde 6
– 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

– Belediyenin ilgili kuruma gönderilmek üzere vatandaştan tahsil edilen ve belediye hesaplarında duran toplam 2.254.742,95 TL tutarındaki katkı payını yasal süreler içerisinde defterdarlığa göndermesi gerekmektedir.

– Belediye Başkanı ile Mali Hizmetler Müdürünün mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapması gerekmektedir.

Rapor Metni

Emlak vergisinin %10’u tutarında tahsil edilen Kültür Katkı Payı ilgili idareye (Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına) ödenmediği görülmüştür.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12 nci maddesine göre; belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere, mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u nispetinde, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.

Tahsil edilen miktar, il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanır ve bu pay valinin denetiminde kullanılır.

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı yerlerde, belediyelerce emlak vergisi ile birlikte tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin katkı payı tutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılacak emanet hesaplarına yatırılacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen görevleri yerine getirmek üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.

Dolayısıyla kültür katkı payı ile ilgili görevlerin il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kullanılıp yürütüleceği, toplanan katkı payı tutarlarının, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılacağı açıktır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’un “Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı” başılklı 12’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında aynen:

Yukarıdaki hükümlere göre, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak tahsil olunan miktarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Tahsil ettikleri katkı payını yukarıda belirtilen süre içinde il özel idarelerine yatırmayan belediyelerden, bu katkı payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.” denilmekle birlikte;

Taşınmaz Kültür Varlılarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin “Katkı Payı” başlıklı 6 ncı maddesinde:

“(1) Belediyelerce katkı payı olarak tahsil olunan tutarlar, tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde katkı payı hesabına yatırılır.

(2) Tahsil edilen katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmasından

belediye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur.

….

(4) Tahsil edilen katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmaması veya katkı payının başka amaçla kullanılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.”

hükümleri mevcuttur.

Bu hükümlere istinaden ilgili kuruma gönderilmek üzere vatandaştan tahsil edilerek belediye hesaplarında duran toplam 2.254.742,95 TL tutarındaki katkı payının defterdarlığa öngörülen yasal süreler içerisinde gönderilmesi kamu yararı açısından önem arz etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mali duruma göre en kısa zamanda ilgili idareye ödeme yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Vatandaştan tahsil edilen kültür katkı payının zamanında ilgili idareye gönderilmemesinin bulguda da belirtildiği üzere belediyeye fazladan faiz yükü getirmektedir. Ödenen faizden de Belediye Başkanı ile Mali Hizmetler Müdürü birlikte sorumlu olacaktır. Bulguda belirtildiği şekliyle mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Belediyece gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı tarafımızca önümüzdeki denetimlerde kontrol edilecektir.