MEHMET BALiOGLU

Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatların Banka Hesabına Geç Aktarılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kredi kartı tahsilatlarının İşletme Müdürlüğü hesabına geç aktarıldığı tespit edilmiştir.
  • Bankanın, kredi kartıyla yapılan tahsilatı İşletmenin banka hesabına aktarırken bazen 24, 25 hatta 45 gün sonra aktardığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 103’üncü maddesi
  • 8.03.2019 tarih ve 30708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’nin 5-(3) maddesi
  • 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Sözleşme hükümlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Bankanın yapılan sözleşmeye uyması ve tahsilatları 20 gün içerisinde aktarması gerekmektedir.
  • Kamu İdaresi, kredi kartı ile yapılan tahsilatların, Döner Sermaye İşletmesi hesabına sözleşmede belirtilen sürede aktarılmasının sağlanması için gerekli işlemlere başlamıştır.
  • Bulgu konusu tespitler, sonraki denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Kredi kartları tahsilatlarının İşletme Müdürlüğü hesabına geç aktarıldığı tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 103’üncü maddesinde, kredi kartı kullanımıyla ilgili olarak bankayla yapılacak sözleşmede; bankaya komisyon ödenmeyeceği ve P.O.S cihazları ile yapılan tahsilatın banka hesabına aktarılmasında Bakanlıkça belirlenen ve sözleşmede yer alan valörün uygulanacağı hususlarının belirtileceği hükmü vardır.

8.03.2019 tarih ve 30708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’nin 5-(3) maddesinde, bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içerisinde, ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılmasının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Yapılan incelemede söz konusu bankanın, kredi kartıyla yapılan tahsilatı İşletmenin banka hesabına aktarırken bazen 24, 25 hatta 45 gün sonra İşletmenin hesabına aktardığı tespit edilmiş olup, sözleşme hükümlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir.

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11’inci maddesinde, üst yöneticinin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan,

kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu olduğu ifade edilmektedir.

Bankanın yapılan sözleşmeye uyması ve tahsilatları 20 gün içerisinde aktarmasıyla kamu kaynakları daha etkin ve ekonomik kullanılmış olacaktır.

Kamu İdaresi, kredi kartı ile yapılan tahsilatların, Döner Sermaye İşletmesi hesabına sözleşmede belirtilen sürede aktarılmasının sağlanması için gerekli işlemlere başlamıştır.

Bulgu konusu tespitler, sonraki denetimlerde izlenecektir.