MEHMET BALiOGLU

Konut İnşaatları İçin Alınan Bina İnşaat Harcının Matrahının Hatalı Hesaplanması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Konutlar için bina inşaat harcının matrahının belirlenmesinde esas alınan inşaat alanının metrekare hesabından hariç tutulması gereken alanların hesaplamaya dâhil edilmesi.

Temel Bulgular

  • Bina inşaat harcının fazla alındığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Ek 1. ve Ek 4. maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Bulgu doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
  • Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Konutlar için bina inşaat harcının matrahının belirlenmesinde esas alınan inşaat alanının metrekare hesabından hariç tutulması gereken alanların hesaplamaya dâhil edilmesi sonucu bina inşaat harcının fazla alındığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Bina İnşaat Harcına ilişkin düzenlenen “Konu, vergiyi doğuran olay” başlıklı Ek 1’inci maddesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatının inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarife üzerinden bina inşaat harcı alınması gerektiğinden bahsedilmiş ve aynı Kanun’un “Matrah” başlıklı Ek 4’üncü maddesinde; Bina İnşaat Harcının matrahının, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümleri olduğu, konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo,

kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlüklerin hariç tutulacağı ancak, özel garaj ve özel depo gibi müştemilatın dahil edileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; bina inşaat harcına ilişkin matrahın hesaplanmasında her bir konut için inşaat sahasının yüzölçümü esas alınmalıdır. Konut inşaat alanı için alınması gereken bina inşaat harcının matrahının tespitinde bazı bölümlerin matraha dâhil edilmemesi gerekir. Konut ile ilgili bina inşaat harcının matrahı hesaplanırken inşaatın yüzölçümünden varsa sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kömürlük, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerleri oluşturan alanların yüzölçümleri hariç tutulmalıdır.

Ancak yapılan incelemede, Kurum tarafından söz konusu ortak alanların yüzölçümlerinin konut inşaat sahasının yüzölçümüne dâhil edilerek bina inşaat harcı matrahının hesaplandığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.