MEHMET BALiOGLU

Kirayı Sözleşmede Belirtilen Sürelerde Ödemeyen Kiracıların Sözleşmelerinin Feshedilmemesi ve Bunların İhale Yasaklısı Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu:

* Belediyenin 2886 sayılı Kanun’a göre kiraladığı taşınmazların bazı kiracıları kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.

Temel Bulgular:

* Belediye, kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracılar hakkında 2886 sayılı Kanun’un 62’nci maddesine göre işlem yapmış ancak 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapmamıştır.
* Belediye, kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerini feshetmemiş ve ihale yasaklısı yapmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

* 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62’nci maddesi ve 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrası.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

* Belediyenin, kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracılar hakkında 2886 sayılı Kanun’un 62’nci maddesine göre kesin teminatlarının gelir kaydedilmesine karar vererek alacaklar için icra yoluna başvurması ve 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre de işlem yapması gerekmektedir.
* Belediyenin, kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerini feshetmesi ve ihale yasaklısı yapması gerekmektedir.

Rapor Metni

2886 sayılı Kanun’un “Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması” başlıklı 62’nci maddesinde;

Sözleşme yapıldıktan sonra 63’üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.”

İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama” başlıklı 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da;

“Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da,

ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri (kiracı) hakkında Kanunun 62’nci maddesine göre kesin teminatının gelir kaydedilmesine karar verilerek alacaklar için icra yoluna başvurulmaktadır. Ancak kusurlu eylem, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi olduğunda 2886 sayılı Kanun’un 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre de işlem yapılması gerekmektedir.

Belediyenin mezkûr Kanun’a göre gerçekleştirmiş olduğu kiralama işlemleri incelendiğinde, 17 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanun’a göre kiraya verildiği, bunlardan 5 adet kiracının kira ödeme yükümlülüklerini sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği yani sözleşmelerine göre aylık olarak ödenmesi gereken kira tutarlarının aylıklar halinde ödenmediği, yıl boyunca dahi kira ödemesini yapmayan mükelleflerin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu kiracıların sözleşmelerinin feshedilmediği ve ihale yasaklısı yapılmadığı görülmüştür.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği, söz konusu kiracıların hem kesin teminatlarının gelir kaydedilip sözleşmelerinin feshedilmesi, hem de ihale yasaklısı yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Kirasını zamanında ödemeyen kiracıların kirası gecikme zammı ile beraber eksiksiz olarak tahsil edilmekle birlikte, ödeme yapmayanlarla ilgili hukuki süreç başlatılarak icra takibi yapılmakta ve tahsilat sağlanmaktadır. İhale yasaklısı yapılması yönünde süreç başlatılacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; ödeme yapmayanlarla ilgili hukuki süreç başlatılarak icra takibi yapılmakta ve tahsilat sağlandığı ve ihale yasaklısı yapılması yönünde süreç başlatılacağı belirtildiğinden bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.