MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebede Takibinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye mülkiyetinde bulunup da üçüncü kişilere kiraya verilen taşınmazların nazım hesaplarda izlenmemesi

Temel Bulgular

  • Kamu idarelerinin varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemleri, muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerine ilişkin işlemlerini izlemek üzere kullanılan nazım hesapların fonksiyonunu yerine getirmemesi.
  • Kira süreleri sona ereceği için kirada olan taşınmazların nazım hesaplara kaydının yapılmadığı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (Yönetmelik) madde 475,990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabının kullanımıyla ilgili hükümleri ve 476. madde, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanımıyla ilgili hükümleri içerir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yönetmelik madde 475’te belirtildiği şekilde, belediye mülkiyetinde bulunup da üçüncü kişilere kiraya verilen taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabına borç, 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilmesi.

Rapor Metni

Mülkiyeti İdareye ait olan ve kiraya verilen çeşitli nitelikte taşınmazlar bulunmasına rağmen ilgili nazım hesapların kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idarelerinin varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin

bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemleri, muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerine ilişkin işlemlerini mizan ve bilanço dipnotlarında izlemek üzere nazım hesaplar kullanılır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 475 inci maddesinde, 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabının, kurumun mülkiyetinde olan taşınmazlardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiş olup devam eden maddede ise kiraya verilen taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden 990 No.lu Hesaba borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

İdarece kiraya verilen taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden 990 ve 999 No.lu hesaplara kaydedilmesi gerekirken bahsedilen kaydın yapılmadığı görülmüştür. Bu husus idare 2016 ve 2017 yılı Düzenlilik Denetim Raporunda da yer almasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kiraya verilen taşınmazlar ile ilgili olarak; büyük bir çoğunluğunun kira süresi sona ereceğinden 2019 yılı içerisinde fesih işlemlerinin yapılarak tekrar kiralama ihalesine çıkılması öngörüsü nedeniyle 2019 yılı içerisinde nazım hesaplara kaydı yapılması hedeflenmektedir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye mülkiyetinde bulunup da üçüncü kişilere kiraya verilen taşınmazların nazım hesaplarda izlenmemesi , kamu idarelerinin varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemleri, muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerine ilişkin işlemlerini izlemek üzere kullanılan nazım hesapların fonksiyonunu yerine getirmesine engel olmaktadır.

Kira süreleri sona ereceği için kirada olan taşınmazların nazım hesaplara kaydının yapılmadığı ve 2019 yılı içerisinde bu kayıtların yapılacağı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.