MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 -Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” ile ilgili 475’inci maddesinin 1’inci fıkrasında;

“Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır” ifadesi yer almaktadır.

Yine aynı Yönetmelik’in 476’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında;

“ Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Borç

  1 – Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

 2. Alacak

  1–Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.

  Belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenler 990 -Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında izlenmeli ve kayıtlı değerleri üzerinden bu Hesaba borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına ise alacak kaydedilmelidir. Kira süresi sonra erenler ise kayıtlı değerleri üzerinden 990 no.lu Hesaba alacak, 999 no.lu Hesaba ise borç kaydedilmelidir.

  İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, kiraya verilen 17 adet taşınmazın yukarıda belirtilen hesaplara kaydedilmediği tespit edilmiştir. Mevzuatında belirtilen muhasebeleştirme işleminin yapılmaması nedeniyle, bilanço dipnotunun 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı yönünden bilgi içermemesine neden olunmuştur.

  Kamu idaresi cevabında; “2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleyle kiraya verilen taşınmazların muhasebe kayıtlarına girişi ile ilgili süreç başlatılmıştır.” denilmiştir.

  Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; kiraya verilen taşınmazların muhasebe kayıtlarına girişi ile ilgili süreç başlatıldığı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

  Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.