MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

h3>Ana konu ve temel bulgular

  • 1057 adet taşınmaza ilişkin kayıtların ilgili nazım hesaplarda izlenmediği tespit edilmiştir.

h3>Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” ile ilgili 475’inci ve 476’ncı maddeleri.

h3>Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların yasal mevzuata uygun olarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

h3>Kamu idaresi cevabı

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar, tahsisli kullanılan taşınmazlar ve kiraya verilen taşınmazların sisteme girişleri yapılmış, taşınmazların değerleme işlemleri devam etmekte olup en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

h3>Sonuç

Bulgu konusu husus kabul edilerek gerekli çalışmalara başlandığı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır.

Rapor Metni

Yapılan denetim ve inceleme neticesinde, kiraya verilen 1057 adet taşınmaza ilişkin kayıtların ilgili nazım hesaplarda izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” ile ilgili 475’inci maddesinde;

“Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

476’ncı maddesinde; “…

  1. Borç

    1. Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

  2. Alacak

    1. Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların yukarıda yer alan mevzuata uygun olarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar, tahsisli kullanılan taşınmazlar ve kiraya verilen taşınmazların sisteme girişleri yapılmış, taşınmazların değerleme işlemleri devam etmekte olup en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu husus kabul edilerek gerekli çalışmalara başlandığı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.