MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

* Kiraya verilen taşınmazların muhasebeleştirilmemesi nedeniyle mali tablolarda hatalı bilgi oluşması.

Temel Bulgular

* İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, kiraya verilen 5 adet taşınmazın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 475 ve 476’ncı maddelerine göre hesaplara kaydedilmediği tespit edilmiştir.
* Mevzuatta belirtilen muhasebeleştirme işleminin yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı yönünden hatalı bilgi oluşmasına neden olunmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475 ve 476’ncı maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* İdarenin mevzuatta belirtildiği şekilde kiraya verilen taşınmazları hesaplara kaydetmesi ve izlenmesini sağlaması önerilmektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde;

“Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

“Hesabın işleyişi” başlıklı 476’ncı maddesinde;

“Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

  1. Borç

    1. Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

  2. Alacak

    1. Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.”hükümleri yer almaktadır.

İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, kiraya verilen 5 adet taşınmazın yukarıda belirtilen hesaplara kaydedilmediği tespit edilmiştir. Mevzuatında belirtilen muhasebeleştirme işleminin yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı yönünden hatalı bilgi oluşmasına neden olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Kiraya verilen taşınmazlarımızla ilgili olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 476 ıncı maddesinde belirtildiği şekilde hesabın çalıştırılması ve izlenmesi sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; mevzuatta belirtildiği şekilde hesabın çalıştırılmasının ve izlenmesinin sağlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.