MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Vilayetler Birliğinin 2018 yılı mali tablolarında 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Karşılığı Hesaplarının yer almaması
  • Birlik tarafından kiraya verilen duran varlıkların ilgili hesaplarda izlenmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 – Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475’inci maddesi
  • Aynı Yönetmelik’in 476’ncı maddesi
  • 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Karşılığı Hesaplarının kullanılması
  • Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususlara katıldığını ve gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağı bildirilmiştir.

Rapor Metni

Vilayetler Birliğinin 2018 yılı mali tablolarında 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar

ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Karşılığı Hesaplarının yer almadığı, dolayısıyla Birlik tarafından kiraya verilen duran varlıkların ilgili hesaplarda izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 – Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde;

“Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır”

ifadesi yer almaktadır.

Yine aynı Yönetmelik’in 476’ncı maddesinde;

“Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

  1. Borç 1 – Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

  2. Alacak 1 – Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.”

hükmü yer almaktadır.

Vilayetler Birliğinde yapılan incelemelerde mülkiyeti Birliğe ait olan taşınmazlardan kiralanmış olanların mevcut olduğu ancak 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Karşılığı Hesaplarına bilanço dipnotlarında buna bağlı olarak muhasebe kayıtlarında yer verilmediği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği kiraya verilen duran varlıkların mali tablolarda takibinin sağlanabilmesi için 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Karşılığı Hesaplarının kullanılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimizce kiraya verilen duran varlıkların mali tablolarda takibinin sağlanabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerince nazım hesaplara kaydı yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususlara katıldığını ve

gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağı bildirilmiştir.

Vilayetler Birliğinde kiraya verilen duran varlıkların mali tablolarda takibinin sağlanabilmesi için 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Karşılığı Hesaplarının kullanılması gerekmektedir.