MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ve Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin kiraya verdiği duran varlıkların muhasebeleştirilmemesi ve bu nedenle mizanda ve Bilanço dipnotlarında tam ve doğru bilgi sunulmaması.

Temel Bulgular

Belediye tarafından kiraya verilen ve kayıtlı değeri 754.287,51 TL olan taşınmazların 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında ve 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmediği.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 475. ve 476. maddeleri
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 12. maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin kiraya verdiği duran varlıkların muhasebeleştirilmesi ve bu doğrultuda mizanda ve Bilanço dipnotlarında tam ve doğru bilgi sunulması.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde bu hesabın kurumun bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 476’ncı maddesinde de kiraya verilen duran varlıkların, kayıtlı değerleri üzerinden 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabına borç, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği, kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenlerin ise kayıtlı değerleri üzerinden 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabına alacak, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Nazım hesaplara ilişkin ilkeler” başlıklı 12’nci maddesinde nazım hesapların mizanda ve Bilançonun dipnotunda gösterileceği hususu düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediyenin kiraya verdiği duran varlıkların, kayıtlı değerleri üzerinden 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ve 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına kaydedileceği ve nazım hesaplara ilişkin bu bilgilerin mizanda ve Bilançonun dipnotunda gösterileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, Belediye tarafından kiraya verilen ve kayıtlı değeri 754.287,51 TL

olan taşınmazların 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında ve 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmediği ve dolayısıyla mizanda ve Bilanço dipnotlarında tam ve doğru bilgi sunulmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 475’nci maddesi gereği nazım hesaplar karşılığı uygulaması yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.