MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların İzlenmesi İçin Nazım Hesapların Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite tarafından kiraya verilen yerlerin izlenmesi için gerekli olan 990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 533/B
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 533/C
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 533/G

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite tarafından kiraya verilen taşınmazların yerlerin izlenmesi için 990 ve 999 nolu Nazım Hesapların kullanılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversite tarafından kiraya verilen yerlerin izlenmesi için 990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanılmadığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 533/B maddesine göre; kamu idarelerinin, kendilerine ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin sözleşme sonuna kadar kayıtlı değerleri üzerinden izlenmesi için 990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabını kullanmaları gerekmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 533/C maddesinin 1’inci fıkrasının “a” bendine göre; kiraya verilen ya da üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar, sözleşmenin başında kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. Aynı maddenin “b” bendine göre ise; kiraya verilen ya da üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar, sözleşmenin sonunda kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.

Ayrıca söz konusu Yönetmelik’in 533/G maddesinde, Diğer Nazım Hesaplar grubunda yer alan hesaplara yazılan tutarların 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına karşılık olarak kaydedileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda bahsedilen Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversite tarafından kiraya verilen taşınmazların yerlerin izlenmesi için 990 ve 999 nolu Nazım Hesapların

kullanılması gerekmektedir.