MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Gayrimenkullerin ve Bunlardan Elde Edilen Gelirlerin Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kiraya verilen gayrimenkuller ve elde edilen gelirlerin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.
  • Bu durumun, gelirlerin tam olarak izlenememesine ve kontrol riski oluşturmasına sebep olabileceği değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün konu hakkındaki iç düzenlemeleri

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kiraya verilen duran varlıkların izlenmesi için 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı kullanılmalıdır.
  • Bu varlıklardan elde edilen kira ve irtifak hakkı gelirlerinin izlenmesi için 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı kullanılmalıdır.
  • Kiraya verilen alanların büyüklüğüne bakılmaksızın, tüm kira gelirleri nazım hesaplarda izlenmelidir.

Rapor Metni

Kiraya verilen gayrimenkuller ile bunlardan elde edilen gelirlerin muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 28’nci maddesine göre kamu idareleri, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemleri, muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerine ilişkin işlemleri, nazım hesapları kullanarak izlemek durumundadır.

Anılan Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinin bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabını, bu taşınmazlardan elde edilecek toplam kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin yıllar itibarıyla izlenmesi için ise 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabını kullanmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün konu hakkındaki iç düzenlemeleri ile zorunlu hale gelmiştir.

Sonuç olarak kiraya verilen maddi duran varlıkların ve bunlardan elde edilecek gelirlerin izlenmesi için söz konusu nazım hesapların kullanılmamasının kontrol riski oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Her ne kadar kiraya verilen alanlar, binaların tamamı olmayıp fakülte veya yüksekokulların bir odası veya bahçe alanları bile olsa ilgili nazım hesapların kullanılması gerekmektedir. Zira esas olan elde tüm gelirlerin nazım hesaplarında izleniyor olmasıdır.