MEHMET BALiOGLU

Kiralanan Taşınmazlara Yapılan Kira Ödemelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Mevzuata Aykırı Şekilde Muhasebe Kayıtlarına Alınması

Rapor Özet

Ana Konu

– Belediyelerin henüz yapılmamış hizmetler veya teslim edilmemiş mallara ilişkin tutarları 320- Bütçe Emanetleri Hesabına alması ve tahakkuk etmemiş giderleri 630- Giderler Hesabında izlemesi hukuken mümkün görünmemektedir.

Temel Bulgular

– Belediyenin kiraladığı taşınmazlara ait kira ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesinde, sözleşmelerinde kira ödemelerinin aylık yapılacağı belirlenmesine rağmen sözleşme imzalandıktan sonra henüz tahakkuk etmeyen bir yıllık kira tutarının 630- Giderler Hesabına kaydedildiği, diğer yandan yapılmamış hizmetin karşılığı olan tutarın ise 320- Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 249’uncu maddesi
– Aynı Yönetmelik’in 630- Giderler Hesabının niteliğini düzenleyen 372’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– İdare, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak henüz yapılmamış hizmetler veya teslim edilmemiş mallara ilişkin tutarları 320- Bütçe Emanetleri Hesabına almamalı ve tahakkuk etmemiş giderleri 630- Giderler Hesabında izlememelidir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 249’uncu maddesinde herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in 630- Giderler Hesabının niteliğini düzenleyen 372’nci maddesinde bu hesabın bütçe ile ilgili olsun veya olmasın Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerin henüz yapılmamış hizmetler veya teslim edilmemiş mallara ilişkin tutarları 320- Bütçe Emanetleri Hesabına alması ve tahakkuk etmemiş giderleri 630- Giderler Hesabında izlemesi hukuken mümkün görünmemektedir.

Belediyenin kiraladığı taşınmazlara ait kira ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesinde ise, sözleşmelerinde kira ödemelerinin aylık yapılacağı belirlenmesine rağmen sözleşme imzalandıktan sonra henüz tahakkuk etmeyen bir yıllık kira tutarının 630- Giderler Hesabına kaydedildiği, diğer yandan yapılmamış hizmetin karşılığı olan tutarın ise 320- Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği uygulamaya başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.