MEHMET BALiOGLU

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarının Çalıştırılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurumun Döner Sermaye İşletmesi’nde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı olarak 372 ve 472 kodlu Kıdem Tazminatı Karşılığı hesapları kullanılmamıştır.
  • Bu durum, bilanço ve gelir tablosunun hatalı sonuç üretmesine sebep olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Madde 311: 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı’nın niteliği ve kullanım amacı
  • Madde 354: 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı’nın niteliği ve kullanım amacı

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Döner Sermaye İşletmesinden ücret alan işçilerin kıdem tazminatı karşılıklarının 372 ve 472 kodlu hesaplara girişlerinin yapılması gerekmektedir.
  • 2019 yılı mali tablolarında 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı’nın 161.143 TL hatalı yansıması düzeltilmelidir.

Rapor Metni

Kurumun Döner Sermaye İşletmesi muhasebe kayıtlarının incelenmesinde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı olarak 372 ve 472 kodlu Kıdem Tazminatı Karşılığı hesaplarının kullanılmadığı görülmüştür.

Bu hesaplara ilişkin olarak, söz konusu Yönetmeliğin 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının niteliğinin anlatıldığı 311’inci maddesinde bu Hesabın, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı, 354’üncü maddesinde de 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının, belirlenecek esaslar dâhilinde ayrılan bir yıldan uzun vadeli kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.

Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sisteminde sürekli, geçici ve taşeron işçiler için alt hesap kodları açılmıştır. Sistem üzerinden yapılan duyuruda da, geçmiş yıllara ilişkin tahakkuk işlemleri ile 2016 yılı ve sonrasında yapılacak tahakkuk işlemleri açıklanmış; sisteme girişlerin de en geç 31.07.2016 tarihi itibariyle gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 2019 yılı mali tablolarında söz konusu hesaplar yer almamaktadır. Bu döner sermayeden ücret alan 45 adet

işçi bulunmakta olup bunların 2019 yılı sonu itibariyle kıdem tazminatına esas ücret ve diğer ödemeler toplamları 161.143 TL’dir.

Sonuç olarak söz konusu hesapların kullanılmaması bilanço ve gelir tablosunun hatalı sonuç üretmesine sebep olmaktadır. 2019 yılı sonu itibariyle Döner Sermaye İşletmesinden ücret alan işçilerin kıdem tazminatı karşılıklarının söz konusu hesaplara girişlerinin yapılmış olması gerektiği değerlendirilmektedir.

2019 yılı içerisinde söz konusu giriş kaydının yapılmaması nedeniyle 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının 2019 yılı mali tablolarına 161.143 TL hatalı yansımasına neden olunmuştur.