MEHMET BALiOGLU

Kesin Kabulden İtibaren Yükleniciye Getirilen 15 Yıllık Sorumluluk Mükellefiyeti Gözetilmeden Bakım Onarım yaptırılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Yapım işlerinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30. maddesi gereğince yüklenici ve alt yüklenicinin 15 yıllık sorumluluk mükellefiyeti gözetilmeden ve teknik heyet tespit raporu olmadan bakım onarım giderlerinin bütçeden karşılandığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 30
  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 20
  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 25

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bakım onarım gideri yapılmadan önce teknik heyet oluşturularak bakım onarımın kullanım hatası ya da imalat hatasından kaynaklandığının tespit edilmesi gerekmektedir.
  • Kullanım hatasından kaynaklı bakım onarım giderleri bütçeden karşılanmalıdır.
  • Yüklenici veya alt yüklenici kusurundan kaynaklanan bakım onarımın yüklenici marifetiyle yaptırılması gerekmektedir.
  • Sonuç alınamaması durumunda bakım onarım kamu kaynakları ile yüklenici nam ve hesabına yaptırılıp bedelinin yükleniciden sulhen veya dava yoluyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapım işlerinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince kesin kabulden itibaren yüklenici ve alt yükleniciye getirilen 15 yıllık sorumluluk mükellefiyeti gözetilmeden ve bu kapsamda bir ‘teknik heyet tespit raporu’ bulunmadan bakım onarım giderlerinin bütçeden karşılandığı görülmüştür.

4735 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20’nci ve 25’inci maddeleri gereğince yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de 15 yıl süreyle müteselsilen sorumlu olup bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre (rızaen tahsilât veya alacak davası açılarak) yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilmesi gerekmektedir.

4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeye bağlanan ve kesin kabulden itibaren 15 yıllık sorumluluk müddeti devam eden kamu binalarında, bakım onarım gideri yapılabilmesi için öncelikle bir teknik heyet oluşturularak söz konusu bakım onarımın kullanım hatası ya da imalat hatasından kaynaklandığının tespit edilmesi; kullanım hatasından kaynaklı bakım onarım giderlerinin bütçeden karşılanması, buna karşın yüklenici veya alt yüklenici kusurundan kaynaklanan bakım onarımın yüklenici marifetiyle yaptırılması, sonuç alınamaması durumunda ise kamu kaynakları ile yüklenici nam ve hesabına yaptırılıp bedelinin yükleniciden sulhen veya dava yoluyla tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak belirtilen hususlara uyulmamasının yersiz kamu harcamasına yol açması suretiyle kamu zararı üretme potansiyeli içerdiği düşünülmektedir.

İdarece gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmakla birlikte 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.