MEHMET BALiOGLU

Kaydi Envanter İşleminde Net Değer Hesabının Yerine Sayım Fazlaları Hesabının Kullanılması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Muhasebe kayıtlarına alınmayan duran varlıkların kaydi envanter işlemi sırasında Net Değer Hesabının değil, Sayım Fazlaları Hesabının kullanılması.

Temel Bulgular

 • Muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilen toplam tutarı 139.869,90 TL olan duran varlıkların muhasebe kaydına alınması işlemi sırasında 500 Net Değer Hesabının kullanılması gerekirken 397 Sayım Fazlaları Hesabının kullanıldığı görülmüştür.
 • Envanter işlemi ile kayıt altına alınan varlığın, aynı zamanda kurumun özkaynağı olması sebebiyle, aktifte yaratılan artışın “Net Değer” hesabına da yansıtılması gerekmektedir.
 • Sonuç olarak 397 Sayım Fazlaları Hesabı 139.869,90 TL fazla, 500 Net Değer Hesabı ise söz konusu tutar kadar eksik görünmektedir.
 • Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtildiği gibi Kaydi Envanter İşleminde Net Değer Hesabının kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.”
 • Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 • 500 Net Değer Hesabı
 • 397 Sayım Fazlaları Hesabı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • İdarenin, 2018 yılı itibariyle, muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilen toplam değeri 139.869,90 TL olan maddi duran varlıkların 500 Net Değer Hesabında izlenmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Rapor Metni

Muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilen toplam tutarı 139.869,90 TL olan duran varlıkların muhasebe kaydına alınması işlemi sırasında 500 Net Değer Hesabının kullanılması gerekirken 397 Sayım Fazlaları Hesabının kullanıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 500 Net Değer Hesabını düzenleyen 346’ncı maddesinde, hesabın kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, ifade edilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik’in 397 Sayım Fazlaları Hesabını düzenleyen 295’inci maddesinde

ise,

Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, banka, döviz, alınan çek, menkul kıymetlerin nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

Hükmü yer almaktadır.

Envanter işlemi ile kayıt altına alınan varlığın, aynı zamanda kurumun özkaynağı olması sebebiyle, aktifte yaratılan artışın “Net Değer” hesabına da yansıtılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kaydi envanter işlemine konu olan duran varlıkların durumu tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: Kaydi Envanter İşlemine Konu Olan Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler

Yevmiye Tarihi

Yevmiye No

Hesap Kodu

Duran Varlığın Niteliği

Tutarı (TL)

21.04.2017

3609

255.06.04

GÜZEL SANAT ESERLERİ

35.000,00

30.12.2016

14569

255.06.04

GÜZEL SANAT ESERLERİ

36.120,00

30.12.2015

15350

255.02.04

HABERLEŞME CİHAZLARI

2.390,50

31.12.2012

13388

255.06.04

GÜZEL SANAT ESERLERİ

58.249,40

31.12.2012

13398

255.02.02

BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ

7.910,00

31.12.2012

13424

255.03.01

BÜRO MOBİLYALARI

200,00

TOPLAM

139.869,90

Muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilen toplam tutarı 139.869,90 TL olan maddi duran varlıkların muhasebe kaydına alınması işlemi sırasında 397 Sayım Fazlaları Hesabında hatalı bir şekilde muhasebeleştirilmiştir.

Sonuç olarak 397 Sayım Fazlaları Hesabı 139.869,90 TL fazla, 500 Net Değer Hesabı ise söz konusu tutar kadar eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtildiği gibi Kaydi Envanter İşleminde Net Değer Hesabının kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, İdarenin 2018 yılı itibariyle, muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilen toplam değeri 139.869,90 TL olan maddi duran varlıkların 500 Net Değer Hesabında izlenmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.