MEHMET BALiOGLU

Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutarların Diğer Hazır Değerler Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 71’inci maddesinde,

(1) Kasa ihtiyacı için bankadan çekilecek paralar için veznedar adına düzenlen çek tutarları ve bunlardan tahsil edilip kasa varlığına dâhil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir.

 1. Kasa fazlası paraların veznedarla bankaya gönderilmesi ve bu tutarların bankaca tahsil edildiğini gösteren banka hesap özet cetvelinin alınması üzerine bu hesap kullanılır.

 2. Tahsil edilen dövizler ve miktarı Maliye Bakanlığınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen tutarı aşan kişilere ait dövizler, kurum hesabının bulunduğu banka şubesi nezdinde açtırılacak döviz tevdiat hesabına gün sonlarında yatırılır.

 3. Muhasebe birimlerince bir gün içerisinde tahsil edilen dövizlerden bankaya yatırılması gerekenler düzenlenecek üç nüsha teslimat müzekkeresi ile bankaya gönderilir. Dövizler teslimat müzekkeresi ile vezneden çıkarıldığı ve söz konusu tutarın bankaya yatırıldığı anlaşıldığı zaman ilgili kayıtlar yapılır.” ifadesi bulunmaktadır.

  Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarların 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç, muhasebe birimlerine ait banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlardan yerine getirilenlerin bu hesaba alacak kaydedilmesi gerekmektedir. 108 Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmaması sonucu bu hesap toplam 33.828.092,10 TL eksik görünmektedir.

  Kamu idaresi cevabında; “Banka hesapları arası aktarma işlemlerinin muhasebeleştirmesi işlemi ile ilgili olarak 08.05.2019 yılı itibariyle 108 hazır değerler hesabı kullanılmaya başlanmıştır.

  Denilmiştir.

  Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 2018 yılında kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen 33.828.092,10 TL tutarın 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı kullanılmadan muhasebeleştirilmesinin, mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

  Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.