MEHMET BALiOGLU

Kamu Kurumlarına Yapılan Tahsislerin Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye tarafından kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, dernek ve vakıflara yapılan 8 adet taşınmaz tahsisinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Kayıtlı değeri toplam 48.812.656,68 TL olan 8 adet taşınmazın kaydının yapılmaması sonucu mali tablolarda hataya sebep olunmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, dernek ve vakıflara yapılan taşınmaz tahsislerini muhasebe kayıtlarında izlemelidir.
  • Geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamadığından, 2018 yılı mali tablolarında 48.812.656,68 TL tutarında hatanın varlığı devam etmektedir ve bu durum mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Rapor Metni

Yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, Belediye tarafından kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, dernek ve vakıflara yapılan 8 adet taşınmaz tahsisinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubuna İlişkin İşlemler başlıklı 187’nci maddesinde “ Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir. Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin

muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır” hükmü yer almaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 250 Arazi ve Arsalar hesabının işleyişinin anlatıldığı 189’uncu maddesinde tahsise konu edilen arazi ve arsaları tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden 250 Arazi ve Arsalar hesabına alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 252 Binalar Hesabın niteliği başlıklı 192’nci maddesinde, “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü ile Hesabın İşleyişi başlıklı 252 Binalar Hesabının borç ve alacak kaydına ilişkin 193’üncü maddesinde “Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği belediyenin tahsis ettiği taşınmazları, muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Arazi ve Arsalar ve Binalar Hesabına alacak, Net Değer hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının da Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilmesi gerekirken, kayıtlı değeri toplam 48.812.656,68 TL olan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda yer alan 8 adet taşınmazın kaydının yapılmaması sonucu mali tablolarda hataya sebep olunmuştur.

Tablo 7: Belediye Tarafından Tahsisen Verilen Taşınmazlar Listesi

Tahsisen Verilen Kurum

Nitelik

Meclis Kararı

Tahsis Süresi

Taşınmaz Değeri Türk Lirası (TL)

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Arsa

07.05.2007 –

104/2007

25 Yıl

30.572.576,97

Konak İlçe Müftülüğü

Cami

13.08.1997 –

3992/4184

25 Yıl

318.815,25

9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

Arsa

06.06.2008 –

165/2008

10 Yıl

9.677.942,31

İzmir Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Amirliği

Yeni İzmir İlkokulu

01.11.2012 –

224/2012

25 Yıl

27.627,90

İzmir Valiliği İl Özel İdaresi

Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu Okulu

02.09.2005 –

70/147

25 Yıl

30.101,53

Milli Eğitim Bakanlığı

Bozhali Arazi

04.02.2016 –

37/2016

25 Yıl

7.191.636,29

Konak İlçe Müftülüğü

Belediye Hizmet Alanı

07.10.2008 –

244/2008

25 Yıl

180.705,92

Balçova Belediyesi

2 Katlı Ev ve Dükkan ve Arsa

03.09.2007 –

163/2007

10 Yıl

813.250,51 TL

TOPLAM

48.812.656,68 TL

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, Belediye tarafından Kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, dernek ve vakıflara yapılan 8 adet taşınmaz tahsisisin muhasebe kayıtlarında izlenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi konusunda ilgili birime bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında her ne kadar 8 adet taşınmaz tahsisisin muhasebe kayıtlarında izlenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtilmiş olsa da, geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamayacağından, 2018 yılı mali tablolarında 48.812.656,68 TL tutarında hatanın varlığı devam etmektedir ve bu durum mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.