MEHMET BALiOGLU

Kamu Kurumlarına Yapılan Tahsislerin Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

İdare taşınmazlarının tahsisine ilişkin muhasebeleştirme işlemleri ve bu işlemlerin hatalı yapılması sonucu mali tablolardaki 252-Binalar Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olması.

Temel Bulgular

  • İdarece diğer kamu kurumlarına 1.060.000,00 TL tutarında bina tahsis edildiği ve tahsis işlemlerinin hiçbirinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği.
  • Tahsis işlemlerinin muhasebeleştirilmemesi nedeniyle 252-Binalar Hesabında 1.060.000,00 TL tutarında hataya sebep olunmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 188. ve 192. maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin muhasebe kayıtlarında tahsis işlemlerine ilişkin kayıtların eksik yapılması nedeniyle 252-Binalar Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olmuştur.
  • İdarenin yaptığı tahsislerin mali tablolar üzerinden izlenebilmesi için yukarıda bahsedilen muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
  • Kamu idareleri tarafından diğer kamu kurumlarına yapılan tahsis işlemlerinin muhasebe kayıtlarında doğru ve eksiksiz olarak izlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “250 Arazi ve arsalar hesabı- Hesabın niteliği” başlıklı 188’inci maddesinde;

“Arazi ve arsalar hesabı, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

“Hesabın işleyişi” başlıklı 189’uncu maddesinde;

“Tahsise konu edilen arazi ve arsalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir.”

Aynı Yönetmelik’in “252 Binalar hesabı-Hesabın niteliği” başlıklı 192’nci maddesinde;

Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

Hesabın işleyişi başlıklı 193’üncü maddesinde ise;

“Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

İdare taşınmazlarının tahsise konu olması durumunda yukarıda belirtildiği şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen muhasebe kaydının yapılmaması durumunda mali tabloların hatalı bilgi içereceği açıktır.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; İdarece diğer kamu kurumlarına 1.060.000,00 TL tutarında bina tahsis edildiği ve tahsis işlemlerinin hiçbirinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir. Hâlbuki İdarenin yaptığı tahsislerin mali tablolar üzerinden izlenebilmesi için yukarıda bahsedilen muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Tahsis işlemlerinin muhasebeleştirilmemesi nedeniyle 252-Binalar Hesabında 1.060.000,00 TL tutarında hataya sebep olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “15.05.2019 tarih ve 7748 sayılı yevmiye kaydı ile Kamu Kurumlarına Yapılan Tahsislerin muhasebe kaydı yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; kamu kurumlarına yapılan tahsislerin 15.05.2019 tarih ve 7748 numaralı yevmiye ile muhasebe kayıtlarına alındığı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulguda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 252-Binalar Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.