MEHMET BALiOGLU

Kamu Konutlarının Kamu Personeli Olmayan Kişilere Kiraya Verilmesi

Rapor Özet

Ana konu

  • Ayaş Belediyesinin kamu konutları olarak ayrılan taşınmazları kamu personeli olmayan kişilere sosyal konut olarak ihalesiz kiraladığı tespit edildi.

Temel bulgular

  • Belediye tarafından kamu konutlarının kamu görevlisi olmayan kişilere doğrudan kiralandığı görüldü.
  • 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda eleştiri konusu edilmesine rağmen uygulamanın 2018 yılında da devam ettiği anlaşıldı.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Kamu Konutları Kanunu
  • Kamu Konutları Yönetmeliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kamu konutlarının yasal çerçeveye uygun olarak sadece Belediye personeline tahsis edilmesi veya Protokolün fiili durum doğrultusunda güncellenmesi suretiyle kamu konutu kapsamından çıkarılması öneriliyor.
  • Belediye, söz konusu kamu konutlarının 2019 yılı itibarıyla ihale ile kiraya verileceğini ifade etmişse de taşınmazların hukuki durumlarının açıklığa kavuşturulması adına öncelikle Protokolün fiili durum doğrultusunda güncellenmesinin uygun olacağı değerlendiriliyor.

Rapor Metni

Kamu konutları olarak ayrılan taşınmazların Ayaş Belediyesince kamu personeli olmayan kişilere sosyal konut olarak ihalesiz kiralandığı görülmüştür.

Kamu konutlarının tahsisi ve kullanımına ilişkin düzenlemeler 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Anılan Kanun’un 2’nci maddesinde belediyeler de kapsama dâhil edildiğinden, belediyelerin çeşitli şekillerde temin ettikleri ve idare personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarının tahsisi, oturma süresi, kirası gibi işlemlerin söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle kamu konutu olarak ayrılan taşınmazlar mezkûr hükümlere uygun olarak sadece Belediye personeline tahsis edilebileceğinden İdarenin bahse konu olan taşınmazlar üzerinde başka şekilde tasarrufta bulunması imkân dâhilinde değildir.

Ayaş sınırları içerisinde on bir adet kamu konutu inşa edilmesine ilişkin olarak Belediye ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı arasında 30.01.1987 tarihinde imzalanan Protokolde, bahse konu olan konutların yarısının Belediye personeline diğer yarısının ise Valiliğin Belediye sınırları içerisinde görevlendirdiği memurlara kullandırılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla inşa edilen konutların kamu konutu olarak ayrıldığı aşikâr olduğundan bunların Belediyede ve Valilikte görevli personele tahsis edilmesi gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde; Belediye tarafından söz konusu konutların encümen kararı ile kamu görevlisi olmayan kişilere doğrudan kiralandığı görülmüştür. 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda eleştiri konusu edilmesine rağmen söz konusu uygulamanın 2018 yılında da devam ettiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; Belediyece kiraya verilen konutlar, yardıma muhtaç kimseler için

üretilmediğinden ve halen yürürlükte olan Protokolde kamu konutu olarak ayrıldığı açıkça ifade edildiğinden söz konusu taşınmazların, Belediye personeline tahsis edilmesi ya da Protokolün fiili durum doğrultusunda güncellenmesi suretiyle kamu konutu kapsamından çıkarılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguya konu kamu konutları 2019 yılından itibaren ihale ile kiraya verilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi, söz konusu kamu konutlarının 2019 yılı itibarıyla ihale ile kiraya verileceğini ifade etmişse de taşınmazların hukuki durumlarının açıklığa kavuşturulması adına öncelikle, Protokolün fiili durum doğrultusunda güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.