MEHMET BALiOGLU

Kamu İhale Kurulunun Yazılı İzni Olmadan Yüzde 10’luk Doğrudan Temin Alım Limitinin Aşılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan alımlarda % 10’luk yasal limitin Kamu İhale Kurulunun izni olmadan aşıldığı tespit edilmiştir.
  • Üniversitenin 2019 yılı itibarıyla %10’luk limiti aşmaya devam ettiği belirtilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62. maddesinin (ı) bendi
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60. maddesinin son fıkrası
  • Kamu İhale Genel Tebliği’nin 21. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Limit aşımının önlenmesi için elektronik bir otokontrol mekanizması tesis edilmesi
  • Limit aşımının zorunlu olması durumunda Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulması

Rapor Metni

Yapılan incelemede ekli tabloda görüleceği üzere doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan alımlarda % 10’luk yasal limitin orantısız şekilde Kamu İhale Kurulunun izni olmadan aşıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (ı) bendi; pazarlık ve doğrudan temin usullerinde parasal limitlerin yer aldığı 21’inci maddenin birinci fırkasının (f) bendi ile 22’nci maddenin birinci fıkrasının

(d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamlarının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacağını hükme bağlamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 21’inci maddesi uyarınca, Üniversitenin 21/f ve 22/d kapsamındaki harcamalarının %10 sınırını aşma zorunluluğu doğması durumunda, buna ilişkin uygun görüş için Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki “ihale ilkelerini” ve 62’nci maddesindeki “ihale kurallarını” uygulamayan kamu görevlileri için 4734 sayılı Kanun’un “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60’ıncı maddesinin son fıkra hükmünün geçerli olduğunun göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.

Sonuç olarak elektronik bir otokontrol mekanizması tesis edilerek söz konusu limitin aşılıp aşılmadığının düzenli olarak kontrolünün sağlanması ve limit aşımının zorunluluk arz etmesi durumunda, buna ilişkin başvuruların zamanında yapılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için önem arz etmektedir.

Tablo 8: Lİmit Aşım Tutarları (TL)

Ödenek Tutarı

% 10 Harcama Limiti

21/f ve 22/d Kapsamında Yapılan Harcama

% 10

Limitini Aşan Kısım

Mal

12.215.864,00

1.221.586,40

2.258.671,54

1.037.085,14

Hizmet

1.226.724,00

122.672,40

303.806,95

181.134,55

Yapım

9.011.400,00

901.140,00

2.404.620,00

1.503.480,38

Kamu İdaresince gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmış olup 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.