MEHMET BALiOGLU

Kamu İhale Kurulunun İzni Olmadan Yüzde 10 Limitinin Aşılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların toplam ödeneklerin %10’unu aşıp aşmadığının tespitine ilişkin bir mekanizma oluşturulmamıştır.
  • Bu durumun, 4734 Sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların kontrolünü riske attığı değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f ve 22/d maddeleri
  • Kamu İhale Genel Tebliği’nin 21.3. maddesi
  • Kamu İhale Genel Tebliği’nin 21.4. maddesi
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 62. maddesinin (ı) bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların toplam ödeneklerin %10’unu aşıp aşmadığının tespitine ilişkin bir mekanizma oluşturulmalıdır.
  • Kamu İhale Genel Tebliği’nde düzenlenen %10 limitinin aşılmaması konusunda önleyici tedbirler uygulanmalıdır.

Rapor Metni

4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların, toplam ödeneklerin % 10 oranını aşıp aşmadığının tespitine ilişkin bir mekanizmanın oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 21.3. maddesinde; “Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir. Kurum ve kuruluşlar ilgili veya bağlı birimlerine mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yaparken veya bunların harcamalarını belirlerken bu durumu göz önünde bulunduracaklardır.” düzenlemesi, 21.4. maddesinde ise “İlgili veya bağlı birimler % 10 oranının aşılması zorunluluğu doğması durumunda buna ilişkin başvurularını, ilgili veya bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara yapacaklardır. Kurum ve kuruluşlarca gelen taleplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapacakları harcamaların yıllık bütçelerinde mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için ayrılan ödenekleri toplamının % 10 oranını aşacağının anlaşılması halinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar için bağlı veya ilgili bakan, mahalli idarelerde ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşlarda üst yönetici,

(III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşlar ile anılan Kanun kapsamında yer almayan kurum ve kuruluşlarda ise harcama yetkisine sahip kişi ya da kurullar tarafından 62 nci maddenin (ı) bendi uyarınca uygun görüş için Kuruma başvuruda bulunulacaktır. Bu konuda yetki devredilmiş olsa bile yetki devredilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 Sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların, toplam ödeneklerin % 10 oranını aşıp aşmadığının tespitine ilişkin bir mekanizmanın kurulmaması ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uyulmamasının kontrol riski oluşturduğu değerlendirilmektedir. Kamu İdaresince bütçe döneminde yapılacak harcamaların açık ihale usulü ile gerçekleştirileceği öngörülse dahi, Kamu İhale Genel Tebliği’nde düzenlenen %10 limitinin aşılmaması konusunda önleyici tedbirlerin uygulanması gerekmektedir.