MEHMET BALiOGLU

Kamu İdaresinin Stratejik Planının Bulunmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 2019 yılına ait bir Stratejik Planının olmadığı tespit edilmiştir.
  • Stratejik Plan ve Performans Programı olmaması, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile bilgi ve iletişim standartlarının sağlanamadığına işaret etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi
  • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversitenin her beş yıl için geçerli bir Stratejik Plan hazırlaması gerekmektedir.
  • Planda yer alan amaç ve hedefleri sağlamaya yönelik faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacı belirlenerek performans programlarına yansıtılmalıdır.
  • Üniversitenin bütçesi, stratejik plan ve performans programına göre oluşturulmalıdır.

Rapor Metni

Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince stratejik plan ve performans esaslı bütçe hazırlamak zorunda olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin, 2019 yılına ait bir Stratejik Planının olmadığı tespit edilmiştir.

Üniversitenin stratejik plan ve performans programı hazırlamasına esas temel mevzuat 5018 sayılı Yasa’nın ilgili hükümlerinin yanı sıra Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’tir. Sayılan mevzuat hükümlerine göre kamu idaresi tarafından her beş yıl için geçerli bir stratejik plan hazırlanması, planda yer alan amaç ve hedefleri sağlamaya yönelik yürütülecek faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacının belirlenerek performans programlarına yansıtılması, dolayısıyla bütçesinin de buna göre oluşturulması gerekmektedir.

Kamu İdaresinin Stratejik Planının ve bu planın uygulanma dilimleri olan yıllık Performans Programlarının olmayışı;

-İç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik Risk Değerlendirme Standartlarından “Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi” standardının genel şartlarından “İdarelerin sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmesi ve alınacak önlemleri belirlemesi” şartını,

-Bilgi ve İletişim Standartlarından olan “amaçlarını, hedeflerini, stratejilerini, varlıklarını, yükümlülüklerini ve performans programlarını kamuoyuna açıklamaya yönelik raporlama” standardını da sağlayamadığının işareti olarak değerlendirilmiştir.

Üniversite, Stratejik Plan’ının Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanacağını bildirmiştir.

Üniversitenin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre her beş yıl için geçerli bir Stratejik Plan hazırlaması, planda yer alan amaç ve hedefleri sağlamaya yönelik yürütülecek faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını belirleyip performans programlarına yansıtması, dolayısıyla bütçesinin de buna göre oluşturulması gerekmektedir.