MEHMET BALiOGLU

Kamu İdaresinin Hissedar Olduğu Şirkete Ödeyeceği Sermaye Taahhüdünün Mali Tablolarda Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kastamonu Üniversitesinin, Kastamonu Teknokent AŞ’ye 2019 yılında yapmayı taahhüt ettiği sermaye ödemesinin bilançoda gösterilmediği tespit edilmiştir.
  • Üniversite, Teknokent AŞ’ye toplam 3.200.000 TL sermaye taahhüdünde bulunmuştur.
  • Bu taahhüdün 25.070,52 TL’si döner sermaye kaynaklarından ödenmiş, kalan 3.174.929,48 TL’lik kısmı ise Üniversite arazisi tahsisi ile karşılanmıştır.
  • İlgili miktar, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler ve 247 Sermaye Taahhütleri Hesaplarında gösterilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 159: Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı; mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kâr ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayeler ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetleri bedelinden, bu kurumların ödenmemiş sermayelerine mahsup edilenlerin izlenmesi için kullanılır.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 165: Sermaye taahhütleri hesabı, kamu idarelerinin malî kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanılır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kastamonu Üniversitesi’nin Teknokent AŞ’ye yapmayı taahhüt ettiği 3.200.000 TL’lik sermaye ödemesinin, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler ve 247 Sermaye Taahhütleri Hesaplarında gösterilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Kastamonu Üniversitesinin hissedarı olduğu Kastamonu Teknokent AŞ’ye 2019 yılında ödeyeceği sermaye taahhüdünün bilançoda gösterilmediği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 159’uncu maddesinde;

Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı; mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kâr ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayeler ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetleri bedelinden, bu kurumların ödenmemiş sermayelerine mahsup edilenlerin izlenmesi için kullanılır”,

Aynı Yönetmelik’in 165’inci maddesinde de;

“Sermaye taahhütleri hesabı, kamu idarelerinin malî kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanılır.”

Denilmektedir.

23.12.2019 tarihinde 5.850.000 TL sermaye ile kurulan ve hissedarlarından birinin de Üniversite olduğu Kastamonu Teknokent AŞ’ye döner sermaye kaynaklarından 25.070,52 ödenmiş ve kalan kısmı olan 3.174.929,48 TL Üniversite arazisi tahsisi yoluyla olmak üzere toplam 3.200.000 TL taahhüt edilmiş ve bu bedel özel bütçe muhasebe sisteminde 24 Grubuna Mali Duran Varlık olarak kaydedilmemiştir. İdarenin 2019 yılından sonra ödeyeceği ve taahhüdü olan ilgili miktar, varlık hesapları olan 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler ve 247 Sermaye Taahhütleri Hesaplarında yer almamıştır.

Söz konusu hatalı uygulamanın düzeltileceği belirtilmiş olmasına rağmen; Üniversitenin ortak olduğu şirkete ait sermaye taahhüdünün 2019 yılı Bilançosunda gösterilmemesi nedeniyle; 241 ve 247 Hesaplarında 3.200.000 TL eksiklik bulunduğu değerlendirilmektedir.