MEHMET BALiOGLU

Kalkınma Ajansına ve Tarihi Kentler Birliğine Ödenmesi Gereken Payların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Serdivan Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ve Tarihi Kentler Birliğine aktarması gereken payları muhasebe kayıtlarında yer vermemektedir.

Temel Bulgular

  • Belediye, 2018 yılı içinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansına toplam 1.253.334,77 TL borçlanmıştır.
  • Belediye, 2018 yılı içinde Tarihi Kentler Birliğine 11.000,00 TL borçlanmıştır.
  • Belediye, bu borçları 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlememektedir.
  • Bu durum neticesinde Belediyenin mali tablolarında 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 1.264.334,77 TL (1.253.334,77 + 11.000,00) eksik yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 276. ve 277. maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ve Tarihi Kentler Birliğine aktarması gereken payları zamanında ve eksiksiz olarak muhasebe kayıtlarına alması gerekmektedir.
  • Belediyenin, mali tablolarını mevzuata uygun olarak hazırlaması gerekmektedir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesinin Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ve Tarihi Kentler Birliğine aktarması gereken paylar muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 276 ncı maddesinde; 363 Kamu İdareleri Payları Hesabının bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 363 Kamu İdareleri Payları Hesabına ilişkin 277 nci maddesinde ise; bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların bir taraftan bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedileceği, bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarların bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedileceği belirtilmiştir. Mahalli İdareler 2018 Yılı Detaylı Hesap Planında 363.99.10 Kalkınma Ajansları Payları Yardımcı Hesabın Adı ile 363.05.04 Mahalli İdare Birlikleri Payları Yardımcı Hesabın Adı yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, belediyelerin kalkınma ajanslarına aktarması gereken payların 363 Kamu İdareleri Payları Hesabının 363.99.10 alt kodunda, belediye birliklerine aktarması gereken payların ise 363.05.04 alt kodunda izlemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesi 2018 yılı mizanı incelendiğinde; İller Bankasından alınan Belediyenin borçlarına ilişkin belgede görülen Tarihi Kentler Birliğine olan 11.000,00 TL borcu ile aşağıdaki tabloda detayı gösterilen Doğu Marmara Kalkınma Ajansına olan borcu 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmemektedir.

Tablo 10: Belediyenin Kalkınma Ajansına Olan Borçları

Dönem

Gelir Kodu-Adı

Ana Para Borcu

Faiz Borcu

Toplam Borç

2018

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

248.013,63

13.270,43

261.284,06

2017

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

228.160,87

32.855,17

261.016,04

2016

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

210.897,32

49.349,97

260.247,29

2015

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

170.365,16

55.240,30

225.605,46

2014

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

137.497,32

56.957,66

194.454,98

2013

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

135.634,50

68.392,84

204.027,34

2012

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

79.373,50

47.167,06

126.540,56

2011

03.54.15.01 – Serdivan Belediyesi

43.392,47

2.995,86

46.388,33

TOPLAM

1.253.334,77

326.229,29

1.579.564,06

Bu durum neticesinde Belediyenin mali tablolarında 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 1.264.334,77 TL (1.253.334,77 + 11.000,00) eksik yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu 11.04.2019 tarih ve 1257 numaralı yevmiye ile kısmen düzeltilmiştir. Eksik kalan işlemler ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanacaktır. İlgili muhasebe işlem fişi ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek düzeltmelerin kısmen yapıldığı ve geri kalan düzeltmelerinde yapılacağını belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 1.264.334,77 TL eksik yer almaktadır.