MEHMET BALiOGLU

Kalkınma Ajansı Paylarının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Altınordu Belediyesi, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına ödenmesi gereken payı 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlememiştir.

Temel Bulgular

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği, kalkınma ajanslarına ödenmesi gereken payların 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmesi gerekmektedir.
  • Altınordu Belediyesi tarafından 2018 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına ödenmesi gereken 355.141,76 TL tutarındaki pay 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Altınordu Belediyesi, kalkınma ajanslarına ödenmesi gereken payları 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmelidir.
  • Belediye tarafından yapılan düzeltme işlemlerinin takip eden denetimlerde izlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Kalkınma Ajansı için ayrılan payların 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 276’ncı maddesinde; 363- Kamu İdareleri Payları Hesabının, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin “Hesabın işleyişi” başlıklı 277’nci maddesinde ise; bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların bir taraftan 363-Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 363-Kamu İdareleri Payları Hesabındaki kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarların bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun’un 19’uncu maddesinin

(d) bendi uyarınca, belediyeler tarafından bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere cari yıl bütçesinden yüzde bir oranında ilgili kalkınma ajanslarına pay aktarılması gerekmektedir. Söz konusu oran 08.08.2011 tarih 2011/2168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile binde beş olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince, 2018 yılında Altınordu Belediyesi tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına ödenmesi gereken payın 355.141,76 TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu durumda anılan Yönetmeliğin yukarıda yer alan hükümleri doğrultusunda bu payın, 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmesi gerekmektedir. Ancak, yapılan incelemede söz konusu paya ilişkin herhangi bir muhasebe kaydının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Kalkınma ajansından ayrılan paylar, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği 276. Maddesi gereği ve 363- Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmeye başlanmıştır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Yapılan çalışma ve düzeltme işlemlerinin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ifade edildiği için, bahsedilen eksik ve hatalı uygulamalar, 363-Kamu İdareleri Payları Hesabının 2018 yılı mali tablolarında 355.141,76 TL hatalı görünmesine sebep olmuştur. Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.