MEHMET BALiOGLU

Kalkınma Ajansı Paylarının Aktarılmaması ve Muhasebe Kayıtlarında Eksik Takip Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin kalkınma ajansı paylarının muhasebe kayıtlarında eksik gösterilmesi.

Temel Bulgular

  • Kalkınma ajansı paylarının ilgili idareye gönderilmediği ve bu borca ilişkin payların muhasebe kayıtlarında eksik gösterildiği tespit edilmiştir.
  • Belediye muhasebe kayıtlarında Kalkınma Ajansı Payları muhasebe kodunda 2.383.262,93 TL alacak kaydı bulunmaktadır.
  • Ancak İLBANK tarafından genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeye gönderilen paylardan yapılan kesintilere ilişkin hisse bilgilerine bakıldığında 37.971.191,08 TL Kalkınma Ajanslarına ait olan payların ana para borç bilgileri görülmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’unun Gelirler ve yönetilecek fonlar başlıklı 19’uncu maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin, kalkınma ajansı paylarını ilgili idareye göndermesi ve bu payların muhasebe kayıtlarında doğruyu yansıtır şekilde yer almasını sağlaması gerekmektedir.
  • İdarenin, bulguya iştirak etmiş ve gerekli düzeltici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Rapor Metni

Kalkınma ajansı paylarının ilgili idareye gönderilmediği ve bu borca ilişkin payların muhasebe kayıtlarında eksik gösterildiği tespit edilmiştir.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’unun Gelirler ve yönetilecek fonlar başlıklı 19’uncu maddesinde;

Ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır:

d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Belediye muhasebe kayıtları incelendiğinde 363.05.02.01-Kalkınma Ajansı Payları muhasebe kodunda Kalkınma Ajansı Paylarının takip edildiği ve 2.383.262,93 TL alacak kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak İLBANK tarafından genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeye gönderilen paylardan yapılan kesintilere ilişkin hisse bilgilerine bakıldığında 37.971.191,08 TL Kalkınma Ajanslarına ait olan payların ana para borç bilgileri görülmektedir.

Dolayısıyla İdare mali tablolarında yer alan 363.05.02.01-Kalkınma Ajansı Payları Hesabında bulunan 2.383.262,93 TL ile İLBANK hisse kesintileri arasında yer alan 37.971.191,08 TL’nin farkı olan 35.587.928,15 TL’nin muhasebe kayıtlarında yer

almamasından dolayı 363.05.02.01-Kalkınma Ajansı Payları Hesabı 35.587.928,15 TL hata barındırmaktadır.

Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından; bulguya iştirak etmiş ve gerekli düzeltici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere Kalkınma Ajansı Payları ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayı sonuna kadar ajans hesabına aktarılmalı ve payların muhasebe kayıtlarında doğruyu yansıtır şekilde yer alması gerekmektedir.