MEHMET BALiOGLU

Kalkınma Ajansı Payının Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye tarafından tahakkuk etmiş kalkınma ajansı payları 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmemiştir.
  • 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır.
  • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre İzmir Kalkınma Ajansı payı olarak Belediyenin gerçekleşen bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatına göre hesaplanıp aktarılacak tutarların 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında kayıt altına alınması gerekir.
  • Yapılan incelemede, denetim yılının sonu itibarıyla İzmir Kalkınma Ajansı’na aktarılacak pay borcunun 214.632,18 TL olduğu ancak bu tutarın 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında yer almadığı ve bilançoya yansımadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin kalkınma ajansı payının 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmesi ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapması gerekmektedir.
  • 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı, 214.632,18 TL tutarında hata barındırmaktadır. Söz konusu hesap bakımından bilanço doğru ve güvenilir veri içermemektedir.

Rapor Metni

Belediye tarafından, tahakkuk etmiş kalkınma ajansı paylarının 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesabın niteliği” başlıklı 276’ncı maddesinde; 363 Kamu İdareleri Payları Hesabının bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 277’nci maddesinde; bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların bir taraftan 363 Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Aktarılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre İzmir Kalkınma Ajansı payı olarak Belediyenin gerçekleşen bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatına göre hesaplanıp aktarılacak tutarların 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında kayıt altına alınması ve hesaplanan tutarın İller Bankası Payından kesinti yapılarak tahsil edilmesi durumunda bu hesabın borçlandırılması gerekmektedir

Yapılan incelemede, denetim yılının sonu itibarıyla İzmir Kalkınma Ajansı’na aktarılacak pay borcunun 214.632,18 TL olduğu ancak bu tutarın 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında yer almadığı ve bilançoya yansımadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Kalkınma ajansı payının 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmesi ile ilgili muhasebe kayıtları yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilerek, kalkınma ajansı payının 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmesi ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapıldığı ifade edilmektedir. Ancak, bulguda belirtildiği üzere İdarenin 2018 yılı bilançosunda, kalkınma ajansı payının muhasebe kayıtlarında gösterilmemesi dolayısıyla, 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 214.632,18 TL tutarında hata barındırmaktadır. Söz konusu hesap bakımından

bilanço doğru ve güvenilir veri içermemektedir.