MEHMET BALiOGLU

Kalkınma Ajansı Payının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyelerin kalkınma ajanslarına pay aktarma işlemlerinin incelenmesi.

Temel Bulgular

  • Yapılan incelemede, mevzuatına göre hesaplanmış olan 452.880,18 TL’lik kalkınma ajansı payının 363-Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak kaydı yapılmak suretiyle hesaba alınmadığı görülmüştür.
  • Hesaplanan tutara ilişkin 143.811,18 TL’lik aktarımın ise aynı hesaba borç kaydı yapılmak suretiyle ilgili hesaptan çıkarılmadığı görülmüştür.
  • Dolayısıyla 363- Kamu İdareleri Payları Hesabında ilgili tutarların arasındaki fark olan 309.069,00 TL kayıtlı olması gerekirken ilgili hesapta kayıtlı herhangi bir tutarın olmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyelerin kalkınma ajanslarına pay aktarma işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması.
  • 363- Kamu İdareleri Payları Hesabının hatalı tutarlar içermemesinin sağlanması.

Rapor Metni

25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Gelirler ve yönetilecek fonlar” başlıklı 19’uncu maddesinin (d) bendi gereğince belediyelerin, borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere, bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında cari yıl bütçesinden Kalkınma Ajanslarına pay aktarması gerekmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ”Hesabın işleyişi” başlıklı 277’nci maddesinde; bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarlar bir taraftan 363- Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830- Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedileceği, bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarların ise 363-Kamu İdareleri Payları Hesabına borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde; kalkınma ajansı payı olarak hesaplanan tutarın 363- Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak kaydı yapılmak suretiyle hesaplara alınacağı, söz konusu pay ilgili kalkınma ajansına aktarıldığında ise aynı hesaba borç kaydı yapılmak suretiyle ilgili tutarın 363- Kamu İdareleri Payları Hesabından çıkarılacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, mevzuatına göre hesaplanmış olan 452.880,18 TL’lik kalkınma ajansı payının 363-Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak kaydı yapılmak suretiyle hesaba alınmadığı, hesaplanan tutara ilişkin 143.811,18 TL’lik aktarımın ise aynı hesaba borç kaydı yapılmak suretiyle ilgili hesaptan çıkarılmadığı ve dolayısıyla 363- Kamu İdareleri Payları Hesabında ilgili tutarların arasındaki fark olan 309.069,00 TL kayıtlı olması gerekirken ilgili hesapta kayıtlı herhangi bir tutarın olmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Gelirler ve yönetilecek fonlar başlıklı 19’uncu maddesinin (d) bendi gereğince belediyelerin, borçlanma ve tahsisi mahiyetindeki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirinin yüzde biri oranında cari yıl bütçesinden Kalkınma Ajanslarına pay aktarılması gerekmektedir, denmiştir. Bundan sonraki gider tahakkuk evrakları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nce ilgili hesaplar kullanılarak izlenecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Buna rağmen 2018 yılı Bilançosunda 363- Kamu İdareleri Payları Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.