MEHMET BALiOGLU

Kalkınma Ajansı Payının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana konu

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Çukurova Kalkınma Ajansına aktardığı 2.255.837,79 TL’yi 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlememiştir.

Temel bulgular

  • Kurumun 2018 yılı mizanında 363-Kamu İdareleri Payları Hesabı 2.255.837,79 TL tutarında eksik yer almaktadır.
  • Kurum, Çukurova Kalkınma Ajansına ödenecek olan payları 2019 yılından itibaren 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izleyecektir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kurum, Çukurova Kalkınma Ajansına ödenecek olan payları 2019 yılından itibaren 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlemelidir.

Rapor Metni

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çukurova Kalkınma Ajansına 2018 yılında aktardığı payın 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 276’ncı maddesinde; 363-Kamu İdareleri Payları Hesabının bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmektedir. Aynı Yönetmelik’in 277’nci maddesinde ise; bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan

tutarların bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 835- Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedileceği, bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarların bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedileceği belirtilmiştir. Mahalli İdareler 2018 Yılı Detaylı Hesap Planında ise 363.99.10 kodu ile kalkınma ajansları payları yer almaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Çukurova Kalkınma Ajansına 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun’un 19’uncu maddesinin (d) bendi uyarınca ödemesi gereken payın 2.255.837,79 TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu durumda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin yukarıda yer alan hükümleri uyarınca 2.255.837,79 TL’nin; 363- Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmesi, ödeme durumunda ise söz konusu tutarın 363- Kamu İdareleri Payları Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak 23130 ve 23147 yevmiye numaralı ödeme emri belgelerinin incelenmesi neticesinde söz konusu bedelin 363- Kamu İdareleri Payları Hesabı yerine 320- Bütçe Emanetleri hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin yukarıda bahsi geçen hükümlerine aykırı bu işlemler neticesinde 363-Kamu İdareleri Payları Hesabı kurumun 2018 yılı mizanında 2.255.837,79 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Özetle, 2019 yılından itibaren Kalkına Ajanslarına ilişkin payların 363- Kamu İdareleri Payları Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından verilen cevapta bulguya iştirak edilmiş ve Çukurova Kalkına Ajansına ödenecek olan payların 2019 yılından itibaren 363- Kamu İdareleri Payları Hesabında izleneceği belirtilmiştir. Bulguda da bahsedildiği üzere, kurumun 2018 yılı mizanında 363-Kamu İdareleri Payları Hesabı 2.255.837,79 TL tutarında eksik yer almaktadır.