MEHMET BALiOGLU

Kadroya Geçen Taşeron Personelin Temininde Mevzuata Aykırılıkların Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kadrosunda Belediye Şirketinde bulunan işçiler, Belediye hizmetinde doğrudan temin yöntemi kullanılmadan ve bu yönteme ilişkin sözleşme yapılmadan çalıştırılmaktadır.
  • Ek sözleşme yapılmaksızın ilave personel istihdam edilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron personelin Belediye Şirketlerinde kadroya geçirilmesi ve Belediyenin personel temininin şirketleri eliyle gördürülmesi düzenlenmiştir.
  • 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye Şirketlerinde kadroya geçirilmesi gereken taşeron personelin tespiti yapılmalı ve bunların kadroya geçirilmesi işlemi tamamlanmalıdır.
  • Belediyelerin personel temini, şirketleri eliyle değil, doğrudan doğruya yapılmalıdır.
  • Doğrudan temin yönteminin kullanılması durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesindeki limit ve şartlara uyulmalıdır.
  • 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olunmalıdır.

Rapor Metni

Kadrosu Belediye Şirketinde olan işçilerin Belediye hizmetinde doğrudan temin yöntemi kullanılmadan ve bu yönteme ilişkin sözleşme yapılmadan çalıştırıldığı ayrıca ek sözleşme yapılmaksızın ilave personel istihdam edildiği görülmüştür.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron personelin Belediye Şirketlerinde kadroya geçirilmesi ve Belediyenin personel temininin şirketleri eliyle gördürülmesi düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 28.04.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “ İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Karar’ın “Hizmetlerin Gördürülmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“1) İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait şirketlere gördürebilir.