MEHMET BALiOGLU

Kadrosu Belediyede Bulunan İşçilerin Başka Kurumda Geçici Görevlendirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

• Belediyenin kadrolu işçilerinin mevzuatta yer verilmemesine rağmen, Başkanlık oluru ile Kaymakamlık’ta geçici olarak görevlendirildiği tespit edildi.
• Görevlendirmelerin süresi ve maaş ödemelerindeki usul mevzuata aykırı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 8’inci maddesi, memurların geçici görevlendirilmesi şartlarını ve usulünü düzenler. İşçilerin tabi olduğu İş Kanunu’nun 7’nci maddesi ise, işçilerin hangi şartlarda ve usulde geçici şekilde görevlendirilebileceğini düzenlemiş olup bu ilişkinin holding bünyesindeki şirketler arasında olabilmesi öngörülmektedir.
• İş Kanununda, işçi kadrosunda çalışan personelin geçici görevlendirilmesi öngörülmemiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

• Belediye kadrosundaki işçilerin başka kurumlarda geçici görev yapmasına imkan tanıyan herhangi bir mevzuat hükmünün olmadığı belirtildi.
• Belediye Başkanı’nın oluru ile geçici görevlendirmenin mümkün olmadığı vurgulandı.
• 18 yıldır Kaymakamlık emrinde çalışan işçilerin geçici görevlendirildiğinden bahsedilemeyeceği ayrıca belirtildi.

• Mevzuata aykırılık teşkil eden görevlendirmelerin sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Rapor Metni

Belediyenin kadrolu işçilerinin mevzuatta yer verilmemesine rağmen Başkanlık oluru ile Kaymakamlıkta geçici olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Belediye bünyesinde çalışan 4 işçinin çeşitli tarihlerde önceki Belediye Başkanı ve mevcut Belediye Başkanının olurları ile Kaymakamlık bünyesinde görevlendirildiği, bu görevlendirmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8’inci maddesinde memurlar için öngörülen usulde yapıldığı, görevli personelin maaş ve diğer sosyal haklarının Belediye bütçesinden karşılandığı görülmüştür.

657 sayılı Kanun’un anılan hükmü memurların geçici görevlendirilmesindeki usulü,

geçici görevlendirme süresini ve geçici görevlendirilen memurun maaş ile diğer özlük haklarını düzenlemiştir. İşçilerin tabi olduğu İş Kanunu’nun “Geçici İş ilişkisi” başlıklı 7’nci maddesi ise, işçilerin hangi şartlarda ve usulde geçici şekilde görevlendirilebileceğini düzenlemiş olup bu iş ilişkisinin holding bünyesindeki şirketler arasında olabileceğini hüküm altına almıştır.

Anlaşılacağı üzere işçi kadrosunda çalışan personelin geçici görevlendirilmesi öngörülmemiştir.

Aşağıdaki tabloda geçici görevlendirilen işçiler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Tablo 9: Geçici Görevlendirilen İşçiler Tablosu

Belediye Bünyesinde İşe Giriş Tarihi

Kadrosu

Görevlendirme Tarihi ve Yeri

27.06.1995

Vasıta ve Atölyeler

22.08.2003 Kaymakamlık

16.06.1997

İmar ve Fen İşleri

23.08.2000 Kaymakamlık

02.12.1996

İmar ve Fen İşleri

31.07.2000 Kaymakamlık

01.12.1996

İmar ve Fen İşleri

11.04.2018 Kaymakamlık

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 4 işçi de Kaymakamlık bünyesinde görevlendirilmiş olup, bunlardan 3’ünün önceki Belediye Başkanı diğerinin ise mevcut Belediye Başkanı tarafından görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Görevlendirme yazılarında herhangi bir süre öngörülmemiş olup kişinin Kaymakamlık bünyesinde göreve başlayacağı tarih belirtilmiştir.

Belediye kadrosundaki işçilerin başka kurumlarda geçici görev yapmasına imkan tanıyan herhangi bir mevzuat hükmü olmamasına karşın söz konusu işçilerin Başkanlık oluru ile geçici görevlendirilmesi mümkün değildir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda bahsi geçen ‘Kadrosu Belediyede Bulunan İşçilerin Başka Kurumda Geçici Görevlendirilmesi’ne cevaben;

Balçova Kaymakamlığı’nda görevlendirilen personel, Kaymakamlık Makamının talebi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (b) bendindeki ‘mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.’ Hükmü gereğince görevlendirilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (b) bendi uyarınca işçilerin Kaymakamlık bünyesinde görevlendirildiği belirtilse de ilgili madde belediyelere mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi amacıyla ayni ihtiyaçların karşılanması ile araç ve personelin geçici olarak görevlendirilmesi konusunda cevaz vermektedir. Bulguda da açıklandığı üzere işçilerin geçici görevlendirilmesini öngören bir mevzuat olmadığı gibi cevapta ifade edilen madde araç ve personelin geçici olarak teminini öngörmektedir. 18 yıldır Kaymakamlık emrinde çalışan işçilerin geçici görevlendirildiğinden de söz edilemeyecektir. Mevzuata aykırılık teşkil eden bu görevlendirmelerin sonlandırılması gerekmektedir.