MEHMET BALiOGLU

İşletme Bünyesinde Kullanılan POS Cihazları İçin İhale Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • DEÜ Döner Sermaye İşletmeleri’nde kullanılan POS cihazlarının herhangi bir protokole veya sözleşmeye dayanmadan bir kamu bankasından temin edildiği tespit edilmiştir.
  • Mevcut uygulamada, DEÜ Döner Sermaye İşletmeleri’nin gelir kaybına uğrama ihtimali bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nin “Uygulama ve Kullanılacak Araçlar” başlıklı 5 inci maddesinin (3) nolu bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • DEÜ Döner Sermaye İşletmeleri’nde kullanılacak POS cihazlarının ihale yoluyla belirlenmesi.
  • POS cihazlarından elde edilen gelirin işletme hesaplarına kaydedilmesi.

Rapor Metni

DEÜ Döner Sermaye İşletmelerinde kullanılan POS Cihazlarının bir kamu bankasından temin edildiği, ancak bu teminin herhangi bir protokole ya da muteber bir sözleşmeye

dayandırılmadan yapıldığı görülmüştür.

DEÜ Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde 2 ayrı birimde POS Cihazı kullanılmaktadır.

Bu 2 birime ait 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arası toplam işlem hacmi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 16:Birim Bazında 01.01.2019 ve 31.12.2019 Tarihleri Arası POS Cihazları Verileri

Döner Sermaye Birim Adı

Toplam İşlem (TL)

DEÜ Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

20.134.623,11

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

890.974,49

TOPLAM

21.025.597,60

08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nin “Uygulama ve Kullanılacak Araçlar” başlıklı 5 inci maddesinin (3) nolu bendinde kurumların; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi de kullanabilecekleri, yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunlu olduğu şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

Yukarıdaki mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere; İşletmeler kredi kartları ile yapacakları tahsilatlar için kamu/özel ayrımı yapmaksızın yurt içinde yerleşik tüm bankaların POS cihazlarını kullanma yetkisine sahiptir.

Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta mevcut durum anlatılmış; İşletme bünyesinde kullanılan POS cihazlarının ihale edilmemesi ve bu suretle işletmenin gelir kaybına uğratılması hususu ile ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

İşletme bünyesinde kullanılacak POS cihazlarının hangi bankaya ait olacağı hususunun ihale yoluyla belirlenmesi ve elde edilen gelirin işletme hesaplarına kaydedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.