MEHMET BALiOGLU

İŞKUR’a Bildirim Yapılmadan Personel Alınması

Rapor Özet

Ana konu

  • Şirketin İŞKUR’a personel alımı bildirimi yapmadığı tespit edildi.

Temel bulgular

  • Şirket, şef ve üstü kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapmadı.
  • Şirket, 01.01.2022 tarihinden itibaren şirket hassasiyetleri ve gerekleri de göz önünde tutularak uygun pozisyonlar için İŞKUR’a bildirimler yapılmaya başlandığını belirtti.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • 4857 sayılı İş Kanunu

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Şirketin ihtiyacı doğrultusunda yapacağı personel alımlarını İŞKUR’a bildirimde bulunarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yıl içerisinde yapılan personel alımlarının bazılarında, İŞKUR’a bildirim yapılmadığı görülmüştür.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere istihdam edilecek işçi alımında uyulacak usul ve esasları belirlemiş olup ilgili Yönetmelik’in kapsamının belirlendiği 2’nci maddenin ikinci fıkrasında;

“Bu Yönetmelik hükümleri; a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

… için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. ” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemesinden, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerin mezkur Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı ancak, Yönetmelik kapsamındaki işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesinin zorunlu olduğu, anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin bünyesinde istihdam etmek istedikleri personel, unvanı ne olursa olsun 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde olacağından bu zorunluluğa uyularak alım yapılmalıdır.

Yapılan incelemelerde, Şirket tarafından şef ve üstü kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, Şirketin anılan Yönetmelik kapsamında personel alımı yapma zorunluluğunun bulunmadığının değerlendirildiği,01.01.2022 tarihinden itibaren şirket hassasiyetleri ve gerekleri de göz önünde tutularak uygun pozisyonlar için İŞKUR’a bildirimler yapılmaya başlandığı belirtilmiştir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler, işçi alım ilanlarını İŞKUR’a bildirilme zorunlu bakımından, mezkur Yönetmelik hükümüne tabi tutulmuşlardır.

Sonuç olarak, Şirketin ihtiyacı doğrultusunda yapacağı personel alımlarını İŞKUR’a bildirimde bulunarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.