MEHMET BALiOGLU

İŞKUR’a Bildirim Yapılmadan Personel Alınması

Rapor Özet

Ana konu

* Belediyenin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurduğu şirket tarafından şef ve üstü kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapılmadığı tespit edildi.

Temel bulgular

* Şirket, anılan Yönetmelik kapsamında personel alımı yapma zorunluluğunun bulunmadığını düşündüğü için İŞKUR’a bildirim yapmamıştı.
* Ancak, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler, işçi alım ilanlarını İŞKUR’a bildirme zorunluluğu bakımından, mezkur Yönetmelik hükümüne tabi tutulmuştur.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

* Şirketin ihtiyacı doğrultusunda yapacağı personel alımlarında İŞKUR’a bildirimde bulunarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yıl içerisinde yapılan personel alımlarının bazılarında, Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) bildirim yapılmadığı görülmüştür.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere istihdam edilecek işçi alımında uyulacak usul ve esasları belirlemiş olup ilgili Yönetmelik’in kapsamının belirlendiği 2’nci maddenin ikinci fıkrasında;

Bu Yönetmelik hükümleri; a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

… için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. ” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur mevzuat düzenlemesinden, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerin mezkur Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı ancak, Yönetmelik kapsamındaki işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin bünyesinde istihdam etmek istedikleri personel, unvanı ne olursa olsun 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde olacağından bu zorunluluğa uyularak alım yapılmalıdır.

Yapılan incelemelerde, Şirket tarafından şef ve üstü kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, Şirket için anılan Yönetmelik kapsamında personel alımı yapma zorunluluğunun bulunmadığı değerlendirilmiş olsada 01.01.2022 tarihinden itibaren şirket hassasiyetleri ve gerekleri de göz önünde tutularak uygun pozisyonlar için İŞKUR’a bidirim yapılmaya başlandığı. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler, işçi alım ilanlarını İŞKUR’a bildirme zorunluluğu bakımından, mezkur Yönetmelik hükümüne tabi tutulmuşlardır.

Sonuç olarak, Şirketin ihtiyacı doğrultusunda yapacağı personel alımlarında İŞKUR’a bildirimde bulunarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.