MEHMET BALiOGLU

İŞKUR’a Bildirim Yapılmadan Personel Alınması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediye şirketlerinde işçi alımı sürecinde İŞKUR’a bildirim yapılması zorunluluğu.

Temel Bulgular

  • Yıl içerisinde yapılan personel alımlarının İŞKUR’a bildirim yapılmadan gerçekleştirildiği görülmüştür.
  • Belediye şirketleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
  • Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki işçi alım ilanlarının, İŞKUR’a bildirilmesi zorunludur.
  • Şirket tarafından çeşitli kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu
  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  • Türk Ticaret Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin, personel alımına ihtiyacı olduğunda, belirtilen mevzuat doğrultusunda unvanı ne olursa olsun pozisyon ve sayılarının İŞKUR’a bildirilerek personel alımının yapılması uygun olacaktır.

Rapor Metni

Yıl içerisinde yapılan personel alımlarının İŞKUR’a bildirim yapılmadan gerçekleştirildiği görülmüştür.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere istihdam edilecek işçi alımında uyulacak usul ve esaslar belirlenmiş olup söz konusu Yönetmelik’in 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Bu Yönetmelik hükümleri; a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

… için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur mevzuat düzenlemesinden, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerin mezkur Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı ancak, Yönetmelik kapsamındaki işçi alım ilanlarının, İŞKUR’a bildirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin bünyesinde istihdam etmek istedikleri personel, unvanı ne olursa olsun

4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde olacağından bu zorunluluğa uyularak alım yapılmalıdır.

Yapılan incelemede, Şirket tarafından çeşitli kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, Şirket tarafından; 5393 ve 5216 sayılı Kanunların “Şirket kurulması” başlıklı maddeleri çerçevesinde ve TTK hükümlerine göre kurulmuş olan Şirketin, istihdam politikalarının özel hukuk düzenlemelerine paralel olarak oluşturulduğu, 4046 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin son fıkrası gereğince belediye şirketlerinin “mahalli müşterek” ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olanların dışında da ticari amaçlarla faaliyette bulunabileceklerinin anlaşıldığı, dolayısıyla ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için doğru planlama yapılması ve bunları gerçekleştirecek personelin istihdamının Şirketin ticari stratejisinin bir parçası olduğu, ancak söz konusu Yönetmelik dahilinde personel alımı yapma zorunluluğu bulunmasa dahi 01.01.2022 tarihinden itibaren bulgu doğrultusunda işlem yapılmaya başlandığı ifade edilmiştir.

Bulguda da bahsedildiği üzere mezkur Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde belediye şirketlerinin yer almadığı ifade edilmiştir. Ancak, bu mevzuatın belediye şirketleri için uygulanmayacağını belirten ifadenin devamında, bu kapsamdaki yani bu Yönetmelik’in uygulanmayacağı işçi alımlarında da, şeffaflığın sağlanması açısından ilanların İŞKUR’a bildirilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, Şirketin personel alımına ihtiyacı olduğunda, belirtilen mevzuat doğrultusunda unvanı ne olursa olsun pozisyon ve sayılarının İŞKUR’a bildirilerek personel alımının yapılması uygun olacaktır.