MEHMET BALiOGLU

İŞKUR’a Bildirim Yapılmadan Bazı Pozisyonlara Personel Alınması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Yeni personel alımlarının bazılarında İŞKUR’a bildirimde bulunulmamış.
  • “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belediyelerin Türk Ticaret Kanununa göre kurduğu şirketler işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesinin zorunlu olduğu.
  • Ancak, bu firmaların işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesi konusunda bir değerlendirme yapılmamış.
  • Şirketin personel alımına ihtiyacı olduğunda, pozisyon ve sayılarının İŞKUR’a bildirilmesinin uygun olacağı.

Rapor Metni

Yıl içerisinde yapılan personel alımlarının bazılarında İŞKUR’a bildirimde bulunulmadığı görülmüştür.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere istihdam edilecek işçi alımında uyulacak usul ve esasları belirlenmiş olup kapsamının belirlendiği 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Bu Yönetmelik hükümleri; a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkûr mevzuat düzenlemesinden, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerin Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı ancak, Yönetmelik kapsamındaki işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin bünyesinde istihdam etmek istedikleri personel, unvanı ne olursa olsun 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde olacağından bu zorunluluğa uyularak alım yapılmalıdır.

Yapılan incelemede, Şirket tarafından şef ve üstü kadrolara yapılan alımlar için İŞKUR’a bildirim yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, Şirket tarafından; tüm işletme faaliyetlerini yerine getirirken TTK ile diğer özel hukuk hükümlerine tabi olduklarını ve istihdam politikalarında buna paralel olarak oluşturduklarını,“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında personel alım yapma zorunluluklarının bulunmadığını değerlendirmiş olmalarına karşın 2022 yılından itibaren şirket hassasiyetleri ve gerekleri de göz önünde tutularak uygun pozisyonlar için İŞKUR ilanlarının da verilmeye başlanıldığını ifade etmişlerdir.

Ancak, Şirketin işletme faaliyetlerini yerine getirirken özel hukuk hükümlerine tabi olması ve istihdam politikalarını da buna göre oluşturmaları durumu, bulguda belirtilen hatalı uygulamanın bir gerekçesi olamayacaktır. Zira, Şirket, İBB’nin sermayedarı olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi olarak kanun koyucu tarafından, kamu sermayesinin olması nedeniyle belli düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bunlardan biri de bulguda belirtildiği üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesi gerekliliğidir. Diğer taraftan, bulgu metninde de görüleceği üzere, Şirketin personel alımlarını ilgili Yönetmelik’e göre yerine getirmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Bulguda yapılan değerlendirme, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerin mezkur Yönetmelik hükümlerine tabi olmamasına karşın, belediye şirketlerinin bünyesinde istihdam etmek istedikleri personelin alımı öncesinde İŞKUR’a bildirme yükümlülüklerinin bulunmasıdır.

Netice olarak, Şirketin personel alımına ihtiyacı olduğunda, belirtilen mevzuat doğrultusunda unvanı ne olursa olsun pozisyon ve sayılarının İŞKUR’a bildirilmesi uygun olacaktır.