MEHMET BALiOGLU

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • İdare bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin yıllık izin hakları yüksek seviyede birikmiştir.
  • İdarede işçilere yıllık izin kullandırılması uygulamaları 4857 sayılı Kanuna uygun değildir.

Temel Bulgular

  • Yapılan incelemelerde; idare bünyesinde görev yapan işçilerden 17 tanesinin birikmiş 200 iş gününden fazla yıllık ücretli izin hakkı olduğu, 15 tanesinin ise 100 iş gününden fazla yıllık ücretli izin hakkı olduğu tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4857 sayılı İş Kanunun 53 üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesinde yıllık izinin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu, 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği, 60 ıncı maddesinde yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izinin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • 56. maddede geçen işverenin işçilere sürekli bir şekilde yıllık izin verme zorunluluğu hükme uygun işlem tesis edilmeli ve takibi yapılmalıdır.

Rapor Metni

İdare bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin birikmiş yıllık izinlerinin oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştiği tespit edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 53 üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesinde yıllık izinin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu, 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği, 60 ıncı maddesinde yıllık ücretli

izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izinin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemelerde; idare bünyesinde görev yapan işçilerden 17 tanesinin birikmiş 200 iş gününden fazla yıllık ücretli izin hakkı olduğu, 15 tanesinin ise 100 iş gününden fazla yıllık ücretli izin hakkı olduğu tespit edilmiştir.

4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesindeki düzenlemeye göre işverenin işçilere sürekli bir şekilde yıllık izin vermesi zorunludur. İşçilerin birikmiş yıllık izin hakları ile ilgili verilere göre idarede işçilere yıllık izin kullandırılması uygulamaları 4857 İş Kanunun 56 ncı maddesi hükmüne uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İdare Bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin oldukça yıllık izinleri yüksek bir seviye gerçekleştiği tespit edilmiş ise de; Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan Toplu Sözleşmenin 30.Maddesine istinaden Yıllık Ücretli izin Kurulu oluşturmuş olup, İşçilere izin kurulu kararı doğrultusunda izin kullandırılacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak 4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesindeki düzenlemeye göre işverenin işçilere sürekli bir şekilde yıllık izin vermesi zorunlu bulunmaktadır. Amir hüküm olan düzenlemeye uygun işlem tesis edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.